Dz.Urz.WUG.2018.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 27
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 5 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 199) w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przedstawiciele Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego:

a) Wiktor Drobiazgiewicz,

b) Dariusz Katan,

c) Mirosław Krzystolik,

d) Zbigniew Ligęza,

e) Zbigniew Rawicki,

f) Andrzej Stępień.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.