Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2018.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2018 r.

DECYZJA Nr 26
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych

Na podstawie § 2 ust. 2 zarządzenia nr 60 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 150) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 20 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych (Dz. Urz. WUG poz. 165) w § 1 w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) lit. s otrzymuje brzmienie:

"s) Zdzisław Kłeczek

Kraków,";

2) po lit. y dodaje się lit. ya w brzmieniu:

"ya) Mirosław Laskowski

KGHM Polska Miedź S.A.,";

3) po lit. zla dodaje się lit. zlb w brzmieniu:

"zlb) Radosław Stach

KGHM Polska Miedź S.A.,";

4) po lit. zm dodaje się lit. zma w brzmieniu:

"zma) Martin Štemberka

Český báňský úřad,";

5) w lit. zu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zv w brzmieniu:

"zv) Jerzy Wróbel

KGHM Polska Miedź S.A.;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.