Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 225
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważniania do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1182, 1669 i 1735) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 122 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego upoważniania do gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego zmienionej decyzją 206 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 2017 r. w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odpowiednio dyrektor Biura Logistyki ABW lub dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW, zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z przyznanych upoważnień - dla jednostek organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie oraz dla Centralnego Ośrodka Szkolenia i Edukacji ABW;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2018 r.