Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2019 r.

DECYZJA Nr 187
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

W związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6, art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz art. 3, art. 8 i art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (Dz. Urz. KGSG z 2016 r. poz. 44, z 2017 r. poz. 30 oraz z 2018 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) Biuro Prezydialne - Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej;";

2)
użyte w § 3 ust. 3, § 7 ust. 6 i ust. 7, § 24 ust. 1, § 29, § 31 ust. 1 i ust. 2 oraz w § 32 ust. 3 w różnym przypadku wyrazy "dyrektor-szef Sztabu" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "dyrektor Biura Prezydialnego";
3)
użyty w § 9 ust. 3 wyraz "Sztab" zastępuje się wyrazem "Biuro Prezydialne";
4)
w załączniku nr 1 do decyzji w tabeli w kolumnie "Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar strony" wyraz "Sztab" zastępuje się wyrazem "Biuro Prezydialne";
5)
załącznik nr 2 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Wyznaczeni na podstawie decyzji nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w brzmieniu dotychczasowym, redaktorzy BIP SG oraz redaktorzy Portalu, zachowują przyznane im uprawnienia do korzystania z udostępnionych im kont i przydzielonych haseł dostępu, do czasu wyznaczenia nowych redaktorów BIP SG oraz redaktorów Portalu.
§  3. 
1. 
Kierownicy komórek organizacyjnych - Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biura Lotnictwa Straży Granicznej, po wyznaczeniu redaktorów BIP SG, występują do dyrektora Biura Prezydialnego z wnioskiem o udostępnienie kont i przydzielenie haseł dostępu redaktorom BIP SG.
2. 
Udostępnienie kont i przydzielenie haseł dostępu redaktorom BIP SG Biura Prezydialnego nie wymaga wniosku.
3. 
Kierownicy komórek organizacyjnych - Biura Prezydialnego, Biura Analityczno-Sytuacyjnego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Biura Lotnictwa Straży Granicznej, po wyznaczeniu redaktorów Portalu występują do dyrektora BŁiI z wnioskiem o udostępnienie kont i przydzielenie haseł dostępu redaktorom Portalu.
4. 
Dyrektor Biura Prezydialnego udostępni konta oraz przydzieli wyznaczonym redaktorom BIP SG hasła dostępu do modułu administracyjnego BIP SG w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. 
Dyrektor BŁiI udostępni konta oraz przydzieli wyznaczonym redaktorom Portalu hasła dostępu do Portalu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
§  4. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym