Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.86

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2018 r.

DECYZJA Nr 196
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

W związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6, art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669) oraz art. 3, art. 8 i art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 i 1669) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (Dz. Urz. KGSG poz. 44 oraz z 2017 r. poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) jednostka organizacyjna - Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddział, placówkę, dywizjon, ośrodek oraz ośrodek szkolenia Straży Granicznej;",

b)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) organ Straży Granicznej - Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanta oddziału, placówki i dywizjonu Straży Granicznej.";

2)
w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Struktury stron BIP SG Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałów, ośrodków lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej określą odpowiednio Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej albo komendanci ośrodków lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej.";

3)
w § 10 uchyla się ust. 2, 3 i 5;
4)
uchyla się § 17;
5)
uchyla się § 22;
6)
w § 24 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przekazywanie do BŁiI wniosków kierowników nowo utworzonych jednostek organizacyjnych o utworzenie dla nich stron Biuletynu Informacji Publicznej.";

7)
w § 25 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) przechowywanie logów do Portalu i BIP SG;

3) zapewnienie obsługi technicznej i informatycznej Portalu i BIP SG;";

8)
w § 28 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nadzór techniczny nad działaniem Portalu i BIP SG.";

9)
załączniki nr 1-3 do decyzji otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Struktura BIP KG SG oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym

Lp.Nazwy obszarów strony głównejZawartość informacyjna poziomów

obszaru strony

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar strony
1.Strona Głównadane teleadresowe Komendy Głównej Straży Granicznej, menu przedmiotowe, linki do Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałów, ośrodków i ośrodków szkolenia Straży GranicznejSztab
2.Mapa serwisuszczegółowa struktura serwisu informacyjnegoSztab
3.Strona WWW podmiotulink do strony głównej Straży GranicznejSztab
4.Wyszukiwarka zaawansowananarzędzie do wyszukiwania informacji w poszczególnych działach BIPSztab
5.Status prawnyokreślenie aktów prawnych regulujących działalność Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Prawne
6.Struktura organizacyjnastruktura organizacyjna Komendy Głównej Straży GranicznejSztab
7.Kierownictwo jednostek organizacyjnych

SG

dane kierownictwa Komendy Głównej Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałów, ośrodków i ośrodków szkolenia Straży GranicznejSztab
8.Oświadczenia majątkoweoświadczenia majątkowe Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży GranicznejBOI
9.Dane teleadresowedane adresowe,

nr telefonów, faksów adresy e-mail komórek organizacyjnych

Sztab

Właściwa

komórka organizacyjna

10.Stanowienie aktów prawnychokreślenie aktu normatywnego regulującego stanowienie aktów prawnych w Straży GranicznejBiuro Prawne
11.Dziennik Urzędowy KGSGDzienniki Urzędowe Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Prawne
12.Projekty aktów prawnychprojekty aktów normatywnych powszechnie obowiązujących, których Straż Graniczna jest projektodawcąBiuro Prawne
13.Passenger Name Recordinformacje, wykazy i dane teleadresowe podlegające publikacji na podstawie Ustawy z dnia 09.05.2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. poz. 894)Zarząd

Operacyjno-

Śledczy

14.Kontroledokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontroleKierownik właściwej komórki organizacyjnej realizujący kontrolę
15.Struktura własnościowa 1 majątekwartość środków trwałych, inwestycji, zapasów, środków pieniężnych oraz wydatki Komendy Głównej Straży GranicznejBiuro Finansów
16.Kontrola zarządczasprawozdanie z wykonywania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczejSztab
17.Skargi i wnioskisposób rozpatrywania skarg i wnioskówBiuro Kontroli
18.Petycjeadresy do korespondencji w sprawie petycji, przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycjiBiuro Kontroli
19.Przyjmowanie i załatwianie sprawwskazanie przepisów, w oparciu o które przyjmowane i załatwiane są sprawy w poszczególnych komórkach organizacyjnychKierownik właściwej komórki organizacyjnej
20.Elektroniczna

Skrzynka

Podawcza

wzory pism w postaci dokumentów elektronicznych w sprawach będących we właściwości Komendy Głównej Straży Granicznej - link do repozytoriumBOI
21.Zamówienia na usługi społeczneogłoszenia dotyczące usług społecznychBiuro Finansów
22.Ewidencje i rejestryzbiór rejestrów i ewidencji Komendy Głównej Straży GranicznejBOI
23.Dostęp do

zasobów archiwalnych

tryb dostępu do zasobów archiwalnychBOI
24.Dostęp do

informacji publicznej

zasady dostępu do informacji publicznej, formularz wniosku w formacie PDF oraz DOCSztab/BOI
25.Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoinformacje, które podmiot zobowiązany do przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, obowiązany jest umieścić na stronie podmiotowej BIP, zgodnie z art. 11 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznegoBOI

(w zakresie opłat - w porozumieniu z głównym księgowym Komendy Głównej Straży

Granicznej)

26.Ochrona danych osobowych w Schengenprawa osób, których dane przetwarzane są w SIS i VISBOI
27.Rekrutacja do służby w Straży Granicznejwarunki przyjęcia do służby w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
28.Wolne stanowiska w służbie cywilnejinformacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej (oferty pracy, informacje o wynikach naboru)Biuro Kadr i Szkolenia
29.Ochrona Danych Osobowychinformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawartość z przepisamiBOI
30.Ogłoszenie o wszczęciu postępowania sądowego

/

Ogłoszenia sądowe

publikacja ogłoszeń sądowych zgodnie z poleceniem sądówSztab
31.bip.gov.pllink do strony głównej BIP MSWiA-
32.Redakcjadane kontaktowe redaktora BIP KG SGRedaktor BIP KG SG

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Struktura Portalu oraz obszary tematyczne przyporządkowane komórkom organizacyjnym

Lp.Nazwy obszarów strony na poszczególnych poziomachZawartość informacyjna obszaru portaluKomórka organizacyjna

KGSG

odpowiedzialna za obszar portalu

I POZIOMII POZIOMIII POZIOMIV POZIOM
1.Straż

Graniczna

Kierownictwo- dane personalne kierownictwa

SG

Biuro Kadr i Szkolenia
Struktura SGKomenda Główna SG- schemat organizacyjnyBŁiI
Informacje ogólne- dane teleadresowe,

-informacje ogólne (godziny urzędowania i przyjęć w sprawie skarg i wniosków)

Sztab - tiret 1,

Biuro Kontroli - tiret 2

Komórki organizacyjne

KGSG

- wykaz komórek organizacyjnych

KGSG,

- dane personalne dyrektora,

- opis (zadania, struktura),

- dane teleadresowe komórek organizacyjnych

Biuro Kadr i Szkolenia

- tiret 1 i 2

Właściwa komórka organizacyjna

- tiret 3 i 4

Doradca

Komendanta

Głównego

Straży

Granicznej

- dane personalne Doradcy Komendanta Głównego SGBiuro Kadr i Szkolenia
Oddziały SG- dane personalne

komendanta,

- dane teleadresowe,

- opis

Biuro Kadr i Szkolenia
Ośrodki Szkolenia SG- dane

personalne

komendanta,

- dane teleadresowe,

- opis

Biuro Kadr i Szkolenia
Placówki- dane teleadresowe,

-opis placówek i dywizjonów SG oraz obiektów szkoleniowych SG

Biuro Kadr i Szkolenia
Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej- dane personalne

- komendanta,

- dane teleadresowe,

- opis

Biuro Kadr i Szkolenia
Zadania i uprawnienia SG- wykaz zadań i uprawnień Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
NabórNabór do służby- ogólne warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać przyjętym

do Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Nabór na stanowiska w korpusie służby cywilnej- ogólne warunki naboru do korpusu służby cywilnej w Straży Granicznej,

- link do BIP

Biuro Kadr i Szkolenia
Nabór na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnejInformacje- informacje dot. naboru kandydatów na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

- akty prawne,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Oferty pracy- oferty pracy na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

- ogłoszenia wyników naboru

Biuro Kadr i Szkolenia
Wyniki naboru- wyniki naboru na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Umowa zlecenie- ogólne informacjeBiuro Kadr i Szkolenia
Warunki przyjęcia do służby w SG- ogólne warunki, jakie trzeba spełnić, aby wstąpić do SG,

- dokumenty, jakie należy złożyć

ubiegając się o przyjęcie do SG,

- nazwa komórki zajmującej się naborem do służby w SG i dane kontaktowe

Biuro Kadr i Szkolenia
Procedura kwalifikacyjna- opis poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej kandydata do służby w SGBiuro Kadr i Szkolenia
Tabele norm sprawnościowych

kandydatów do SG

- zasady przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w SGBiuro Kadr i Szkolenia
Pytania testowe z ubiegłych lat- przykładowe testy językowe i z wiedzy ogólnejBiuro Kadr i Szkolenia
Planowane ilości przyjęć do SG- liczba planowanych przyjęćBiuro Kadr i Szkolenia
Sprawy kadroweSystem szkoleń- opis systemu szkolenia w Straży Granicznej,

- tabele i diagramy,

- zdjęcia z prowadzonych szkoleń,

- zdjęcia ośrodków Straży Granicznej z linkami do ich stron

Biuro Kadr i Szkolenia
Etyka SG- zasady etyki w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Studenckie praktyki zawodowe- informacje dot. warunków przyjmowania na praktyki studenckie w Komendzie Głównej Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Wolne etaty dla pracowników korpusu służby cywilnej- informacje dotyczące wolnych etatów dla pracowników, wymagania,

kontakt

Biuro Kadr i Szkolenia
Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do służby w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Utracone legitymacje służbowe i znaki

identyfikacyjne

- wykaz utraconych legitymacji służbowych i znaków

identyfikacyjnych

Biuro Kadr i Szkolenia
Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania- informacje o Pełnomocniku oraz o zakresie realizowanych przez niego zadań

- dane kontaktowe

Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania
Prawo SGUstawy- teksty ustaw dotyczących zakresu działania SGBiuro Prawne
Rozporządzenia- teksty rozporządzeń dotyczących zakresu działania SGBiuro Prawne
Dziennik Urzędowy KG SG- link do strony Dziennika Urzędowego KG SGBiuro Prawne
WspółpracaPriorytety Współpracy Międzynarodowej Straży Granicznej- priorytety współpracy międzynarodowej Straży GranicznejBiuro Spraw Międzynarodowych
Współpraca między służbami- wspólne akcje

- kursy i szkolenia,

- międzyresortowe wspólne imprezy patronackie

Sztab
Fundusze

Pomocowe

Fundusz

Granic

Zewnętrznych

- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Europejski

Fundusz

Powrotów

Imigrantów

- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Norweski

Mechanizm

Finansowy

- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Norwegian

Financial

Mechanism

- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Fundusz Azylu Migracji i Integracji- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Narodowy

Fundusz

Ochrony

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

- materiały informacyjneBiuro Kadr i Szkolenia
Archiwum

Norweski

Mechanizm

Finansowy

- materiały informacyjneBiuro Techniki i Zaopatrzenia
2.GranicaGranica RP- długość granicy państwowejBiuro Spraw Międzynarodowych
Utrudnienia w ruchu- informacja o utrudnieniach w ruchu na trasach prowadzących do przejść granicznychZarząd

Graniczny

Statystyki SG- przedstawienie danych tabelarycznychBiuro Spraw Międzynarodowych
3.CudzoziemcyWarunki pobytu cudzoziemców w RP- zasady pobytu cudzoziemców w RPZarząd ds. Cudzoziemców
Konsekwencje nielegalnego pobytu na terytorium RP- definicja nielegalnego pobytu.

- informacja o konsekwencjach nielegalnego pobytu w RP

Zarząd ds. Cudzoziemców
Sprawy związane z pobytem cudzoziemca na terytorium RP - wykaz jednostek SG- wykaz jednostek organizacyjnych Straży

Granicznej wraz z zasięgiem terytorialnym dot. spraw związanych z pobytem cudzoziemca w RP

Zarząd ds. Cudzoziemców
Pomoc w dobrowolnym powrocie z Polski- procedura dobrowolnego powrotu z Polski,

- link do strony Międzynarodowej organizacji ds. Migracji

Zarząd ds. Cudzoziemców
Warunki wjazdu do pracy- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniaZarząd ds. Cudzoziemców
4.Niezbędnik podróżnegoPrzekraczanie granic- ogólne zasady przekraczania granicy państwowej,

- dokumenty niezbędne do przekroczenia granicy,

- inne wymagane dokumenty,

- warunki i procedury przekraczania granic przez cudzoziemców

Zarząd

Graniczny

Warunki przewozu towarów i usług- ogólne zasady przewozu towarów i ludzi

z podziałem na rodzaje przewożonego materiału,

- wykaz towarów wymagających zezwolenia na wwóz i wywóz (wymagane dokumenty),

- wymagane oznaczenia środków transportu

Zarząd

Graniczny

Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podróżowaniaZarząd

Graniczny

Polak za granicą- link do strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Polak za granicą"Zarząd

Graniczny

Zwierzę w podróży- zasady przekraczania granicy przez zwierzęta,

- link do strony Głównego Inspektoratu Weterynarii

Zarząd

Graniczny

Dziecko w podróży- poradnik z zasadami przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnieZarząd

Graniczny

Ruch bezwizowy w strefie Kanału

Augustowskiego

- informacje dotyczące ruchu bezwizowego w strefie Kanału AugustowskiegoZarząd

Graniczny

Karta migracyjna na granicy z Federacją Rosyjską- streszczenie noty dot. kart migracyjnych na granicy z Federacją RosyjskąZarząd

Graniczny

Obywatele RP z podwójnym obywatelstwem- materiały i artykuły nt. obywateli RP posiadających podwójne obywatelstwoZarząd

Graniczny

Wprowadzenie bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Białorusi- informacje dot.

bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu cudzoziemców na terytorium Białorusi

Zarząd

Graniczny

5.LogistykaIntegracja logistyczna- informacje dot. integracji zasobów logistycznych resortu spraw wewnętrznych i administracjiBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Mienie zbędne- informacje dot. mienia zbędnego KGSGBiuro Techniki i Zaopatrzenia, Zarząd Graniczny, BŁiI - każdy w swoim zakresie
Wyposażenie i infrastrukturaTechnika specjalna- informacje dot. techniki specjalnej w SGBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Sprzęt transportowy- informacje dot. sprzętu transportowego w SGBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Jednostki pływające- informacje dot. jednostek pływających w SGZarząd

Graniczny

Statki powietrzne- informacje dot. statków powietrznych w SGZarząd

Graniczny

Infrastruktura budowlana- informacje dot.

infrastruktury budowlanej

w SG

Biuro Techniki i Zaopatrzenia
Zamówienia publiczneOgłoszone- zestawienie ogłoszonych zamówień publicznychBiuro Finansów
Rozstrzygnięte- zestawienie rozstrzygniętych zamówień publicznychBiuro Finansów
Zrealizowane- zestawienie zrealizowanych zamówień publicznychBiuro Finansów
Unieważnione- zestawienie unieważnionych zamówień publicznychBiuro Finansów
Plan postępowań o udzielenie zamówień- plan, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznychBiuro Finansów
Dialog techniczny- informacje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocieBiuro Finansów
Archiwum- zestawienie zamówień publicznych - archiwumBiuro Finansów
Zamówienia BIP KGSG- informacje o zamówieniach umieszczanych w BIP KGSGBiuro Finansów
Projekty

Strategiczne

- informacje dot. projektów strategicznychBiuro Techniki i Zaopatrzenia, BŁiI, Sztab - każdy w swoim zakresie
6.Aktualności- artykuły opisujące bieżące wydarzenia dotyczące Straży Granicznej,

- artykuły opisujące działania Straży Granicznej na granicy oraz na terytorium RP

Sztab
7.Kalendarium- kalendarium najważniejszych przedsięwzięć

Straży

Granicznej

Sztab
8.PolecamyHandel ludźmiZwalczanie przestępstwa handlu ludźmi przez Straż Graniczną- informacje dotyczące zwalczania handlu ludźmi i zapobieganie temu zjawiskuZarząd

Operacyjno-Śledczy

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi- informacje dot. programu wsparcia ochrony ofiary/świadka handlu ludźmiZarząd

Operacyjno-Śledczy

Poradniki- poradniki dot. zapobiegania handlu ludźmiZarząd

Operacyjno-Śledczy

Prawo- definicja handlu ludźmi, regulacje prawneZarząd

Operacyjno-Śledczy

Przydatne linki- linki do portali o przeciwdziałaniu handlu ludźmiZarząd

Operacyjno-Śledczy

Stop korupcji- link do strony Biura Spraw Wewnętrznych Straży GranicznejBŁiI
Muzeum- link do Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. Władysława RaginisaBŁiI,

BOI- w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

DuszpasterstwoRzymsko - katolickie- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Rzymsko-Katolickiego w Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Prawosławne- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Prawosławnego w Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Ewangelickie- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Ewangelickiego w Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Patronaty- wykaz przedsięwzięć,

- patronatów honorowych komendanta Głównego SG,

- wniosek i zasady obejmowania patronatem honorowym przedsięwzięć przez Komendanta Głównego SG

Sztab
9.Mapa przejść i obiektów

Straży

Granicznej

- graficzne przedstawienie

przejść granicznych obiektów SG na mapie Polski

Zarząd Graniczny
10.granica.gov.pl- link do strony granica.gov.plBŁiI
11.SkrótyZamówienia publiczne- patrz pkt 5 poziom II
Elektroniczny Dziennik Urzędowy SG- link do Elektronicznego

Dziennika Urzędowego KGSG

BŁiI
Skargi i wnioski- link do Biuletynu Informacji Publicznej do zakładki dot. skarg i wnioskówBŁiI

Biuro Kontroli - w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

Petycje- link do Biuletynu Informacji Publicznej do zakładki dot. petycjiBŁiI

Biuro Kontroli - w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

Wydawnictwa- publikacje SG ulotki, foldery, infografiki)Sztab
Wyroki sądowe- publikowane wyroki sądowe w ramach wykonywania orzeczeń sądowych nakładających obowiązek podania ich do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści wyroków na stronie internetowej Komendy Głównej Straży GranicznejSztab
12.Znajdź nas również naFacebook- link do konta Straży Granicznej na portalu FacebookBŁiI
YouTube- link do konta Straży Granicznej na portalu YouTubeBŁiI
Twitter- link do konta Straży Granicznej na portalu TwitterBŁiI
Google+- link do konta Straży Granicznej na portalu Google+BŁiI
13.Serwis Straży GranicznejOchrona danych osobowych- informacje dot. ochrony danych osobowychBOI
Newsletter- newsletterBŁiI
Polityka prywatności- informacje dot. ochrony prywatności użytkowników portaluBŁiI
Biuletyn

Informacji

Publicznej

- link do Biuletynu Informacji PublicznejBŁiI
Informacja o komunikowaniu się- informacja o usługach wspierających komunikowanie sięSztab
Prawa autorskie- informacja o prawach autorskich i możliwościach korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie Straży GranicznejBŁiI
14.Mapa serwisu- struktura stronyBŁiI
15.Deklaracja dostępności strony- deklaracja dostępności stronyBŁiI
16.Kanał RSS- kanał RSSBŁiI
17.Kontakt- dane teleadresowe KGSG i komórek organizacyjnychSztab
Telefon interwencyjny- informacja o całodobowym numerze telefonu służącym zgłaszaniu do Straży Granicznej nagłych zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo lub dotyczących nietypowych sytuacji na granicySztab
Informacja o usługach wspierających komunikowanie się- informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania sięSztab
Punkty kontaktowe na granicy wewnętrznej- informacje dotyczące punktów kontaktowych na granicy wewnętrznej RPZarząd

Graniczny

Wyślij anonim- formularz zgłoszeniowy do wypełnienia dla osób, które chcą wysłać anonimBŁiI
18.Dla mediówRzecznik prasowy- dane

personalne i kontaktowe rzecznika prasowego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Sztab
Rzecznicy w oddziałach i ośrodkach SG- dane personalne i kontaktowe rzeczników prasowych kierowników jednostek organizacyjnych Straży GranicznejSztab
Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej- dane personalne kontaktowe rzecznika pasowego Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej lub osoby upoważnionej pełniącej służbę lub zatrudnionej w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży GranicznejSztab

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Adresat:

DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

Nr telefonu: ..................................................................................................................................

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

* dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

* kserokopia

* pliki komputerowe

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:*

* Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres

...............................................................................................................................................

* Przesłanie informacji pocztą pod adres**

...............................................................................................................................................

* Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

...............................................................................................................................................

......................................................................................

Miejscowość, dataPodpis wnioskodawcy

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Straż Graniczna zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.