Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2017.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

DECYZJA Nr 96
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 24 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

W związku z art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6, art. 7 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) oraz art. 3, art. 8 i art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 130 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania (Dz. Urz. KGSG poz. 44) w załączniku nr 2 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1)
liczby porządkowe 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1.Straż GranicznaKierownictwo- dane personalne kierownictwa SGBiuro Kadr i Szkolenia
Struktura SGKomenda Główna SG- schemat organizacyjnyBŁil
Informacje ogólne- dane teleadresowe,

-informacje ogólne (godziny urzędowania i przyjęć w sprawie skarg i wniosków)

Sztab - tiret 1,

Biuro Kontroli* - tiret 2

Doradca Komendanta Głównego SG- dane personalne Doradcy Komendanta Głównego SGBiuro Kadr i Szkolenia
Komórki organizacyjne SG- wykaz komórek organizacyjnych KGSG,

- dane personalne dyrektora,

- opis (zadania, struktura),

- dane teleadresowe komórek organizacyjnych

Biuro Kadr i Szkolenia - tiret 1, 2

Właściwa komórka organizacyjna - tiret 3, 4

Oddziały SG- dane personalne komendanta,

- dane teleadresowe,

- opis

Biuro Kadr i Szkolenia
Ośrodki Szkolenia SG- dane personalne komendanta,

- dane teleadresowe,

- opis

- wykaz zadań i uprawnień Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Zadania i uprawnienia SG
NabórNabór do służby- ogólne warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać przyjętym do Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Nabór na stanowiska w korpusie służby cywilnej- ogólne warunki naboru do korpusu służby cywilnej w Straży Granicznej,

- link do BIP

Biuro Kadr i Szkolenia
Nabór na stanowiska nienależące do korpusu służby cywilnejInformacje- informacje dot. naboru kandydatów na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

- akty prawne,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w Komendzie Głównej Straży Graniczne!

Biuro Kadr i Szkolenia
Oferty pracy- oferty pracy na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Główne) Straży Granicznej,

- ogłoszenia wyników naboru

Biuro Kadr i Szkolenia
Wyniki naboru- wyniki naboru na stanowiska pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w Komendzie Głównej Straży Graniczne)Biuro Kadr i Szkolenia
Umowa zlecenie- ogólne informacjeBiuro Kadr i Szkolenia
Warunki przyjęcia do służby w SG- ogólne warunki, jakie trzeba spełnić, aby wstąpić do SG, -dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do SG,

- nazwa komórki zajmującej się naborem do służby w SG i dane kontaktowe

Biuro Kadr i Szkolenia
Procedura kwalifikacyjna- opis poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej kandydata do służby w SGBiuro Kadr i Szkolenia
Tabele norm sprawnościowych kandydatów do SG- zasady przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej kandydatów do służby w SGBiuro Kadr i Szkolenia
Pytania testowe z ubiegłych lat- przykładowe testy językowe i z wiedzy ogólnejBiuro Kadr i Szkolenia
Planowane ilości przyjęć do SG- liczba planowanych przyjęćBiuro Kadr i Szkolenia
Sprawy kadroweSystem szkoleń- opis systemu szkolenia w Straży Granicznej,

- tabele i diagramy,

- zdjęcia z prowadzonych szkoleń,

- zdjęcia ośrodków szkolenia Straży Granicznej z linkami do ich stron

Biuro Kadr i Szkolenia
Etyka SG- zasady etyki w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Studenckie praktyki zawodowe- informacje dot. warunków przyjmowania na praktyki studenckie w Komendzie Głównej Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Wolne etaty dla pracowników korpusu służby cywilne)- informacje dotyczące wolnych etatów dla pracowników, wymagania, kontaktBiuro Kadr i Szkolenia
Najczęściej zadawane pytania- pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naboru do służby w Straży GranicznejBiuro Kadr i Szkolenia
Utracone legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne- wykaz utraconych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnychBiuro Kadr i Szkolenia
Pełnomocnik ds. Ochrony i Równego Traktowania- informacje o Pełnomocniku oraz o zakresie realizowanych przez niego zadań

- dane kontaktowe

Prawo SGUstawy- teksty ustaw dotyczących zakresu działania SGBiuro Prawne
Rozporządzenia- teksty rozporządzeń dotyczących zakresu działania SGBiuro Prawne
Dziennik Urzędowy KG SG- link do strony Dziennika Urzędowego KG SGBiuro Prawne
WspółpracaPriorytety Współpracy Międzynarodowej Straży Granicznej- priorytety współpracy międzynarodowej Straży GranicznejBiuro Spraw Międzynarodowych
Współpraca między służbami- wspólne akcje

- kursy i szkolenia,

- międzyresortowe wspólne imprezy patronackie

Sztab
Fundusze PomocoweFundusz Granic Zewnętrznych- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Norweski Mechanizm Finansowy- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Norwegian Financial Mechanism- materiały informacyjneWłaściwa komórka organizacyjna
Fundusz Azylu Migracji i Integracji- materiały informacyjneZarząd ds. Cudzoziemców
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- materiały informacyjneBiuro Kadr i Szkolenia
2.GranicaGranica RP- długość granicy państwowejBiuro Spraw Międzynarodowych
Utrudnienia w ruchuinformacja o utrudnieniach w ruchu na trasach prowadzących do przejść granicznychZarząd Graniczny
Statystyki SG- przedstawienie danych tabelarycznychBiuro Spraw Międzynarodowych
2)
liczba porządkowa 5 otrzymuje brzmienie:
5.LogistykaIntegracja logistyczna- informacje dot. integracji zasobów logistycznych resortu spraw wewnętrznych i administracjiBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Mienie zbędne- informacje dotyczące zbycia mienia zbędnego KGSGBiuro Techniki i Zaopatrzenia, Zarząd Graniczny,

BŁil - każdy w swoim zakresie

Wyposażenie i infrastrukturaTechnika specjalna- informacje dot. techniki specialnej w SGBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Sprzęt transportowy- informacje dot. sprzętu transportowego w SGBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Jednostki pływające- informacje dot. jednostek pływających w SGZarząd Graniczny
Statki powietrzne- informacje dot. statków powietrznych w SGZarząd Graniczny
Infrastruktura budowlana- informacje dot. infrastruktury budowlane) w SGBiuro Techniki i Zaopatrzenia
Zamówienia publiczneOgłoszone- zestawienie ogłoszonych zamówień publicznychBiuro Finansów
Rozstrzygnięte- zestawienie rozstrzygniętych zamówień publicznychBiuro Finansów
Zrealizowane- zestawienie zrealizowanych zamówień publicznychBiuro Finansów
Unieważnione- zestawienie unieważnionych zamówień publicznychBiuro Finansów
Plan postępowań o udzielenie zamówień- plan, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznychBiuro Finansów
Archiwum- zestawienie zamówień publicznych - archiwumBiuro Finansów
Projekty Strategiczne- informacje dotyczące projektów strategicznychBiuro Techniki i Zaopatrzenia, BŁil, Sztab - każdy w swoim zakresie
3)
liczba porządkowa 8 otrzymuje brzmienie:
8.PolecamyHandel ludźmiZwalczanie przestępstwa handlu ludźmi- informacje dotyczące zwalczaniaZarząd Operacyjno - Śledczy
przez Straż Granicznąhandlu ludźmi i zapobieganie temu zjawisku
Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi- informacje dot. programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmiZarząd Operacyjno- Śledczy
Poradniki- poradniki dot. zapobiegania handlu ludźmiZarząd Operacyjno- Śledczy
Prawo- definicja handlu ludźmi,

- regulacje prawne

Zarząd Operacyjno- Śledczy
Przydatne linki- linki do portali o przeciwdziałaniu handlu ludźmiZarząd Operacyjno- Śledczy
Stop korupcjiBiuro Spraw Wewnętrznych- zadania Biura Spraw Wewnętrznych oraz struktura organizacyjnaBiuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Aktualności- aktualności z zakresu przeciwdziałania korupcjiBiuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Profilaktyka antykorupcyjna- informacje dot. profilaktyki antykorupcyjnejBiuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Zagadnienia prawne- prawo krajowe i międzynarodowe dotyczące przeciwdziałania i zwalczania korupcjiBiuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Przydatne linki- linki do portali o tematyce antykorupcyjnejBiuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
Muzeum- link do Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. Władysława RaginisaBŁil,

BOI - w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

Patronaty- wykaz przedsięwzięć,

- patronatów honorowych Komendanta Głównego SG,

- wniosek i zasady obejmowania patronatem honorowym przedsięwzięć przez Komendanta Głównego SG

Sztab
Duszpaster stwoRzymsko katolickie- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Rzymsko- Katolickiego w Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Prawosławne- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Prawosławnego w Straży Granicznej

Biuro Kadr i Szkolenia
Ewangelickie- opis funkcjonowania

- dane teleadresowe Dekanatu Ewangelickiego w Straży Graniczne)

Biuro Kadr i Szkolenia
Wyroki sądowe- publikowane wyroki sądowe w ramach wykonywania orzeczeń sądowych nakładających obowiązek podania ich do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie treści wyroków na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Graniczne)Sztab
4)
liczba porządkowa 11 otrzymuje brzmienie:
11.SkrótyZamówienia publiczne- patrz lp. 5 poziom II
Elektroniczny Dziennik Urzędowy KGSG- link do Elektronicznego Dziennika Urzędowego KGSGBLiI
Skargi i wnioski- link do Biuletynu Informacji Publicznej do zakładki dot. skarg i wnioskówBLiI, Biuro Kontroli

- każdy w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

Petycje- link do Biuletynu Informacji Publicznej do zakładki dot. petycjiBLiI, Biuro Kontroli

- każdy w zakresie treści zamieszczanych na stronie do której odsyła link

Wydawnictwa- publikacje SG (ulotki, foldery, infografiki)Sztab
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.