Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2018.84

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 241
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U z 2018 r. poz. 134 i 138) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 310 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 września 2016 r. w sprawie trybu postępowania w Policji w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumencie a danymi zawartymi w Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. Urz. KGP poz. 59) w § 5 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji:

a) Komendant,

b) naczelnik;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.