Dz.Urz.MON.2018.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 161/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 141/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) usuwa się oznaczenie ustępu 1,
b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) nowy SpW - SpW, który nie został dotychczas wprowadzony do Sił Zbrojnych. Nie dotyczy to SpW, dla którego gestorem jest Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych;";

2) w § 3 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) SpW lub usług pozyskiwanych decentralnie, dla których gestorem jest Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych albo Zarząd Prewencji, Zarząd Dochodzeniowo-Śledczy i Zarząd Kryminalny Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;

4) SpW lub usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Kryptologii (NCK), na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach informatyki, teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa resortu obrony narodowej oraz Sił Zbrojnych, z wyłączeniem fazy realizacyjnej pozyskiwania SpW i usług nabywanych w ramach programu FMS, pozostającej w kompetencji Inspektoratu Uzbrojenia;";

3) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

"2. W ramach definiowania potrzeb, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.";

4) w § 8 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

"10) Dyrektor Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK);

11) szefowie RPW.";

5) w § 14 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) przed planowanym terminem podpisania umowy występuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, z wnioskiem do Dyrektora WCNJiK o wyznaczenie właściwego RPW do realizacji czynności w zakresie zapewnienia jakości.";

6) po § 17 dodaje się § 17a i § 17b w brzmieniu:

"§ 17a. Dyrektor WCNJiK pełni funkcję koordynatora systemu zapewnienia jakości SpW w resorcie obrony narodowej i w procesie pozyskiwania realizuje czynności niezastrzeżone do kompetencji innych osób funkcyjnych, w tym w szczególności:

1) współpracuje z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej uczestniczącymi w systemie zapewnienia jakości SpW, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie;

2) uzgadnia klauzule jakościowe, w tym ich korekty, zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie;

3) dokonuje wyznaczenia właściwego RPW do realizacji czynności w zakresie zapewnienia jakości, informując o tym zamawiającego.

§ 17b. Szefowie RPW w systemie pozyskiwania SpW realizują czynności niezastrzeżone do kompetencji innych osób funkcyjnych, w szczególności:

1) wykonują zadania w obszarze zapewnienia jakości wynikające z obowiązujących przepisów;

2) współpracują z zamawiającym w zakresie zapewnienia jakości przy realizacji umowy zawartej przez zamawiającego z wykonawcą;

3) wyznaczają przedstawiciela wojskowego do realizacji czynności w zakresie zapewnienia jakości.";

7) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Dla SpW pozyskiwanego centralnie, którego gestorem jest Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych procedura, o której mowa w § 23, ma zastosowanie wyłącznie w zakresie pkt 1 ppkt 4 i pkt 2 załącznika Nr 4.";

8) § 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. Jeżeli przepisy decyzji w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów w resorcie obrony narodowej nie stanowią inaczej, w celu zapewnienia właściwej eksploatacji SpW, w tym zapewnienia możliwości jego modernizacji lub modyfikacji, w umowie na pozyskanie SpW należy dążyć do zagwarantowania pozyskania praw własności intelektualnej do dokumentacji technicznej bądź pozyskania licencji i zapewnienia dostępu do informacji wrażliwych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw, w szczególności wobec technologii krytycznych wraz z oprogramowaniem i opisem interfejsów, zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 349/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego" oraz "Instrukcji w sprawie określenia wymagań na dokumentację techniczną Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego", jeśli z przeprowadzonych w fazie analityczno-koncepcyjnej analiz wynika zasadność takiego rozwiązania.";

9) w § 62:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej może wyrazić zgodę na przyjęcie jako podstawy pozyskania nowego SpW dokumentu albo zestawu dokumentów, innych niż te, o których mowa w § 46, albo dokumentacji technicznej lub dokumentacji technicznej wyrobu, której zasadność wykorzystania została wskazana w dokumentach wynikowych fazy analityczno-koncepcyjnej (SW albo DAR) i w stosunku do której Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej przysługują prawa własności intelektualnej lub Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Obrony Narodowej, wskazano jako uprawnionego do korzystania z niej.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekt decyzji Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej opracowuje Szef IU lub Szef IWsp SZ, stosownie do kompetencji, następnie uzgadnia go z BMON, DPZ, OSF, gestorem, COL oraz ZPiPRSZ-P5, ZPR-P8 i przedkłada do akceptacji

Sekretarzowi Stanu albo Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Projekt decyzji w szczególności zawiera:

1) wskazanie dokumentów określających wymagania taktyczno-techniczne lub specyfikację techniczną oraz założenia czasowo-finansowe, a w przypadku takiej potrzeby program i metodykę testów;

2) wskazanie komórki lub jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do opracowania, uzgodnienia lub zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) w przypadku zlecenia wyspecjalizowanej instytucji wykonania czynności, o których mowa w pkt 2, określenie trybu postępowania w zakresie wyboru tej instytucji.",

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Uzasadnienie projektu decyzji zawiera w szczególności opis wpływu przyjęcia jako podstawy pozyskania SpW dokumentu albo zestawu dokumentów, o których mowa w ust. 1, na warunki konkurencji w postępowaniu, a także szacunkowy koszt pozyskania - w przypadku, gdy zamawiający posiada informację w zakresie tego kosztu.";

10) § 84 otrzymuje brzmienie:

"§ 84. Sposób wprowadzenia zmian do zatwierdzonej lub zaakceptowanej dokumentacji określa, według właściwości, Szef IU lub Szef IWsp SZ - zgodnie z odrębnymi przepisami.";

11) § 94 otrzymuje brzmienie:

"§ 94. Instytucja wskazana przez Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej na podstawie wniosku, o którym mowa w § 93, opracowuje projekt decyzji, o której mowa w § 93, uzgadnia go z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, których projekt decyzji dotyczy, a następnie przedkłada uzgodniony projekt decyzji Sekretarzowi Stanu albo Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do podpisu.";

12) § 97 otrzymuje brzmienie:

"§ 97. 1. BMON realizuje czynności w systemie pozyskiwania SpW lub usług, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji określonym w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Realizacja czynności, o których mowa w ust. 1, następuje:

1) na polecenie Ministra Obrony Narodowej;

2) na podstawie analiz przeprowadzonych przez BMON.";

13) uchyla się § 98;
14) § 101 otrzymuje brzmienie:

"§ 101. Dyrektor DPZ przedstawia Sekretarzowi Stanu albo

Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do dnia 30 czerwca raport o stanie funkcjonowania systemu pozyskiwania SpW za rok poprzedni wraz z propozycjami działań doskonalących.";

15) w § 102:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Projekt decyzji podlega uzgodnieniu z BMON oraz z zainteresowanymi komórkami lub jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, których decyzja dotyczy oraz z komórkami lub jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej, które uczestniczyłyby w pozyskaniu SpW lub usługi na podstawie niniejszej decyzji.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kwestie sporne powstałe podczas uzgadniania projektu decyzji rozstrzyga Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej z zastrzeżeniem kwestii wynikających z kompetencji BMON, w związku z którymi informację o sposobie ich rozstrzygnięcia wraz ze stanowiskiem odrębnym BMON przedkłada się Ministrowi Obrony Narodowej do wiadomości.";

16) § 103 otrzymuje brzmienie:

"§ 103. Decyzja Ministra Obrony Narodowej, o której mowa w § 102 ust. 2, posiada charakter szczególny, zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych oraz innych dokumentów w resorcie obrony narodowej.";

17) § 109 otrzymuje brzmienie:

"§ 109. 1. Sprawy rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie decyzji realizuje się w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy, do zakończenia fazy lub etapu, określonego w § 7, w którym znajduje się realizacja sprawy.

2. Na pisemnie uzasadniony wniosek głównego uczestnika systemu pozyskiwania SpW, o którym mowa w § 8 pkt 3-11, Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej może wyrazić zgodę na realizację spraw rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie decyzji w oparciu o:

1) przepisy dotychczas obowiązujące, albo

2) przepisy niniejszej decyzji.";

18) w załączniku nr 3 do decyzji pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22. OPK powinna w szczególności zawierać ocenę możliwości spełnienia, w rozwiązaniu proponowanym przez wykonawcę, funkcji i parametrów zawartych w WZTT oraz plany finansowo-czasowe etapów pracy rozwojowej. W przypadku niespełnienia jakiejś funkcji lub parametru zawartego w WZTT, OPK powinna zawierać uzasadnienie braku możliwości spełnienia danego wymagania oraz proponowaną nową wartość rozważanego parametru dotyczącego tego wymagania, wraz z uzasadnieniem.";

19) w załączniku nr 4 do decyzji:
a) w pkt 1:
ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w przypadku zakupu SpW pozyskiwanego centralnie, którego gestorem jest Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych:

a) właściwy CPR zawierający określone zadanie (zadania);

b) karta katalogowa, opracowana według zasad określonych

w przepisach dotyczących zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej sprzętu wojskowego oraz wycofywania sprzętu wojskowego nieodpowiadającego wymaganiom wojska i zatwierdzona przez Dowództwo

Komponentu Wojsk Specjalnych, wraz z danymi uzupełniającymi niezbędnymi do rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia.",

dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

"5) w przypadku zakupu SpW, dla którego gestorem jest NCK, a faza realizacyjna prowadzona ma być w ramach programu FMS:

a) właściwy CPR lub "Plan wykorzystania środków pomocowych przyznanych Polsce przez Rząd USA w ramach programu Foreign Military Financing", zawierający określone zadanie (zadania),

b) opracowany przez NCK i zatwierdzony przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, której podporządkowane jest NCK, lub osobę przez nią upoważnioną, "Wniosek w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" wraz z załączonym uzasadnieniem zawierającym w szczególności:

– koncepcję wykorzystania SpW,

– obsadę etatową,

– sposób szkolenia personelu (użytkowników, obsługi serwisowej),

– ilości SpW oraz miejsca dyslokacji,

– zabezpieczenie logistyczne,

c) specyfikacja zamówienia w języku polskim i angielskim.",

b) w pkt 13:
ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przewodniczącym KBZO dla BZO jest przedstawiciel gestora, a jego zastępcą przedstawiciel zamawiającego;",

ppkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10) orzeczenie z BZO, o którym mowa w ppkt 9, uzgadnia się z wykonawcą. Po podpisaniu przez KBZO przesyła się je do OSF i gestora;

11) W przypadku BZO na zgodność z WT, dla których kierownik zamawiającego nie powołuje KBZO, BZO przeprowadza wykonawca pod nadzorem właściwego RPW. Po zakończeniu badań wykonawca sporządza protokół z BZO, który po zatwierdzeniu przez szefa właściwego RPW, przekazywany jest do zamawiającego;";

20) w załączniku nr 7 do decyzji:
a) w pkt 2 wyrazy "dokumentację techniczną" zastępuje się wyrazami "Dokumentację Techniczną/Dokumentację Techniczną Wyrobu",
b) odnośnik nr 5 otrzymuje brzmienie:

"5 wpisać nazwę dokumentów, wynikających z § 61, § 62 ust. 1 lub § 102 decyzji, jeżeli występują;";

21) w załączniku nr 8 do decyzji:
a) wiersz trzeci tabeli otrzymuje brzmienie:
BMONBiuro Ministra Obrony Narodowej
b) w tabeli dodaje się wiersz sześćdziesiąty trzeci w brzmieniu:
WCNJiKWojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji
22) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.