Zmiana decyzji w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2023.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2023 r.

DECYZJA Nr 155
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 22 sierpnia 2023 r.
zmieniająca decyzję w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

W związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin (Dz. U. poz. 2391 oraz z 2020 r. poz. 699) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 8) wprowadza sie następujące zmiany:
1)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"w sprawie sposobu podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej";

2)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Komendant Główny Straży Granicznej dokonuje podziału środków otrzymanych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, utworzonego na podstawie art. 27 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280 i 1429), pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych na podstawie § 4 ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin.

2. Podział środków, o których mowa w ust. 1, jest dokonywany z uwzględnieniem zestawienia zawierającego liczbę osób uprawnionych na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin, przesyłanego przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz właściwości miejscowej uprawnionych do tego podziału kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.";

3)
w § 2 w pkt 10 wyrazy "Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej imienia Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie" zastępuje się wyrazami "Rektora - Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej w Koszalinie";
4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W przypadku złożenia przez osobę uprawnioną do korzystania ze świadczeń funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej właściwej w dniu zwolnienia funkcjonariusza ze służby, jednostka ta przekazuje ten wniosek do jednostki właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.