Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 67
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 marca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Na podstawie § 3 i § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1602) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 73 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 61, z późn. zm.) w § 2:
1)
w ust. 1 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej w Wydziale III Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach:

a) na stanowisku służbowym starszego specjalisty oraz na stanowiskach ekspertów, które zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień bezpośrednio podlegają zastępcy naczelnika Wydziału III Krajowa Jednostka do spraw Informacji o Pasażerach odpowiedzialnego za I Sekcję Koordynacji Danych PNR,

b) w I Sekcji Koordynacji Danych PNR z wyłączeniem stanowiska służbowego kierownika sekcji.";

2)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej ustala, w drodze decyzji, stanowiska służbowe, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. a, objęte zmianowym rozkładem czasu służby.".

§  2. 
Decyzje wydane na podstawie § 2 ust. 3 decyzji, o której mowa w § 1, zachowują moc.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.