Dziennik resortowy

B.I.LP.2018.8/9.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 152
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce"

ZP.0210.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonywaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3

- postanawiam, co następuje:
§  1.  W Decyzji nr 6 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie realizacji projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce" (znak sprawy: ZP.0210.1.2017) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 5 wyrazy "Wydział Ochrony Przyrody DGLP" zastępuje się wyrazami "Wydział Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP";
2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"W celu sprawnej realizacji Projektu wyznacza się następujące osoby odpowiedzialne:

1) kierownik komórki organizacyjnej DGLP - Pan Jan Tabor, Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP - nadzór nad realizacją projektu;

2) Koordynator (Kierownik) Projektu - Pan Mateusz Grzębkowski, pracownik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych DGLP;

3) Kierownicy jednostek organizacyjnych LP (nadleśnictwa: Sobibór, Włodawa, Barycz, Ruszów, Świętoszów, Świeradów, Szklarska Poręba, Śnieżka, Kamienna Góra, Drygały, Krynki, Waliły, Jedwabno, Szczytno, Spychowo; RDLP w: Lublinie, Radomiu, Wrocławiu, Białymstoku, Olsztynie; Leśny Bank Genów Kostrzyca) - odpowiadają za realizację delegowanych zadań projektowych";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"Przedsięwzięcie rozwojowe realizowane jest zgodnie z procedurami i zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia przejściowych zasad dotyczących realizacji przedsięwzięć rozwojowych, przed opracowaniem dokumentu kompleksowo regulującego działalność rozwojową w Lasach Państwowych".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.