Dz.Urz.KGPSP.2018.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie realizacji i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem w Państwowej Straży Pożarnej "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313)
postanawiam, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie realizacji i monitorowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem w Państwowej Straży Pożarnej "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz. Urz. KG PSP poz. 4 oraz z 2018 r. poz. 3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nadzór nad realizacją zadań, o których mowa w § 1 w ust. 1 pkt 1, 3 i 6 oraz w ust. 3 w zakresie rzeczowym i finansowym, sprawuje nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.