Zmiana decyzji w sprawie Rady Modernizacji Technicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.187

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2022 r.

DECYZJA Nr 161/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 listopada 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Rady Modernizacji Technicznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-c i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189) w § 2 w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) Zarządu Planowania Rzeczowego - P8.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.