Zmiana decyzji w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pn. "Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce".

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.7.123

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 107
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pn. "Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce"

ZP.L.0210.5.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego w art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1. 
W Decyzji nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do organizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych pn. "Ochrona rybołowa, Pandion haliaetus, na obszarach SPA Natura 2000 w Polsce" (ZP.L.0210.2.2018) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 3 po pkt 20 dodaje się pkt 21-28 w brzmieniu:

"21) Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie;

22) Nadleśnictwo Kłodawa;

23) Nadleśnictwo Dębno;

24) Nadleśnictwo Bogdaniec;

25) Nadleśnictwo Bolewice;

26) Nadleśnictwo Trzciel;

27) Nadleśnictwo Babimost;

28) Nadleśnictwo Gryfino;";

2)
użyte w § 2, § 3, § 4 i § 5 wyrazy "pkt 2-20" zastępuje się wyrazami "pkt 2-28".
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że "Dyrektor Generalny w szczególności organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych".