Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2020 r.

DECYZJA Nr 205
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 lipca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji

Na podstawie art. 46b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) oraz § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie prowadzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 22) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 422, z późn. zm.);";

2)
w § 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"3) o występowaniu lub niewystępowaniu przesłanek do odmowy wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa po przeprowadzeniu wobec niego postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2020 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);";

3)
w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dane osobowe kandydata można przetwarzać w CRDK-II przez okres niezbędny do realizacji celów postępowania kwalifikacyjnego, nie dłużej jednak niż przez okres:

1) 2 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z przyczyny określonej w § 44 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia;

2) 6 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn określonych w § 44 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia;

3) 12 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z przyczyny określonej w § 44 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia;

4) 12 miesięcy od dnia odstąpienia od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn określonych w § 44 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia;

5) w którym nie upłynął termin, o którym mowa w § 30 ust. 4 rozporządzenia, jeżeli wobec kandydata zostało zakończone postępowanie kwalifikacyjne.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2020 r.
1 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126 oraz z 2020 r. poz. 16.