Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.130

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr 113/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu uregulowania zasad prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej oraz wykorzystywania ich wyników, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z 2014 r. poz. 78 oraz z 2018 r. poz. 148) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 po wyrazach "badaniach społecznych" dodaje się wyrazy "zwanych dalej "badaniami", ";
2)
pkt 1a i 1b otrzymują brzmienie:

"1a. Badania na potrzeby resortu obrony narodowej, przy zastosowaniu uznanych za właściwe metod i technik badawczych oraz przy zachowaniu zasady anonimowości i dobrowolności udziału w tych badaniach, prowadzi Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej "WCEO", poprzez swoją komórkę wewnętrzną Wojskowe Biuro Badań Społecznych, zwane dalej "WBBS".

1b. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownicy (dyrektorzy, szefowie, dowódcy, komendanci) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, zobowiązani są do udzielania żołnierzom zawodowym i pracownikom WCEO niezbędnej pomocy w realizacji badań, a w szczególności do:

1) współpracy w zakresie aktualizacji operatów losowania;

2) zakładania kont w systemach teleinformatycznych w celu prowadzenia badań w formie elektronicznej;

3) organizowania audytoryjnych grup respondentów w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.";

3)
po pkt 1b dodaje się pkt 1c-1m w brzmieniu:

"1c. Minister Obrony Narodowej, jako administrator danych osobowych żołnierzy w czynniej służbie wojskowej, zwany dalej "administratorem danych", powierza WCEO, jako podmiotowi przetwarzającemu, przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji w jego imieniu badań na potrzeby resortu obrony narodowej w formie elektronicznej. Dane osobowe WCEO będzie pozyskiwało z prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej centralnej ewidencji wojskowej.

1d. Powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje na czas nieokreślony i będzie miało charakter ciągły.

1e. Zakres danych osobowych, powierzonych WCEO do przetwarzania obejmuje: stopień wojskowy, imię i nazwisko, miejsce pełnienia służby wojskowej lub miejsce odbywania szkolenia (kształcenia) wojskowego, służbowy adres e-mail w systemie teleinformatycznym MILNET-Z.

1f. WCEO, jako podmiot przetwarzający dane osób wnioskujących o jednorazowe upoważnienie do przeprowadzenia badań w resorcie obrony narodowej, pozyskuje je bezpośrednio od tych osób.

1g. Zakres przetwarzania danych osób, o których mowa w pkt 1f, obejmuje: imię i nazwisko, obywatelstwo, kraj stałego zamieszkania, serię i numer dowodu tożsamości, adres do korespondencji, miejsce służby, pracy lub nauki, nazwę uczelni lub instytucji, w ramach której prowadzone będą badania, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

1h. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:

1) przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm. 1 ), zwanego dalej "ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych";

2) stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

3) udzielania pomocy administratorowi danych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, m.in. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych i zawiadomienia administratora danych o takim naruszeniu, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje;

4) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora danych;

5) udzielania pomocy administratorowi danych, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych, przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 12-22 i art. 34 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

6) upoważnienia osób działających na jego rzecz do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych;

7) zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy;

8) udostępnienia, na wezwanie administratora danych, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym spełnienia obowiązków określonych w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i powierzeniem przetwarzania danych osobowych wynikającym z decyzji;

9) prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu administratora danych;

10) po zakończeniu obowiązywania powierzenia przetwarzania danych osobowych, zależnie od decyzji administratora danych, usunięcia lub zwrotu wszelkich danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich istniejących kopii i złożenia administratorowi danych, na każde jego wezwanie, oświadczenia potwierdzającego wykonanie wyżej wymienionego obowiązku.

1i. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1j. Podmiot przetwarzający informuje kierowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierowników (dyrektorów, szefów, dowódców, komendantów) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych o prowadzonych przez WCEO badaniach realizowanych w formie elektronicznej z udziałem podległych im żołnierzy.

1k. Podmiot przetwarzający udostępnia administratorowi danych informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych osobowych.

1l. Podmiot przetwarzający umożliwi administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu przez administratora danych przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.

1ł. Podmiot przetwarzający nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę administratora danych, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz takie przekazanie będzie zgodne z właściwymi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1m. Informację, o której mowa w pkt 1ł, podmiot przetwarzający przekaże każdorazowo Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, po udzieleniu zgody przez administratora danych.";

4)
w pkt 3:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej:";

b)
ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) udziela upoważnień:

a) stałych, na każdy rok kalendarzowy - żołnierzom zawodowym i pracownikom WCEO, na wniosek dyrektora WCEO,

b) jednorazowych - innym osobom niż wymienione w lit. a, na ich pisemny wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań, złożony za pośrednictwem dyrektora WCEO;";

5)
pkt 4-8 otrzymują brzmienie:

"4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, powinien zawierać dane osobowe i kontaktowe wnioskodawcy, zgodnie z wzorem określonym w załączniku Nr 3 do decyzji oraz być złożony nie później niż miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia badania, a w przypadku badania prowadzonego na potrzeby rozpraw doktorskich, przed zatwierdzeniem tematu rozprawy przez uprawniony organ uczelni.

5. Do wniosku, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, dołącza się dokumentację obejmującą:

1) koncepcję badania, w której powinny być określone:

a) temat badania, cel jego realizacji oraz wykorzystywane metody i techniki badań,

b) propozycja terminu przeprowadzenia badania,

c) wykaz komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których badanie ma być prowadzone,

d) liczebność próby lub liczbę osób mających uczestniczyć w badaniu,

e) kryteria doboru respondentów,

f) przewidywaną postać końcowego opracowania wyników badania oraz zakres ich ewentualnego rozpowszechnienia;

2) narzędzia badawcze;

3) zaświadczenie stwierdzające fakt pełnienia służby, zatrudnienia lub pobierania nauki przez wnioskodawcę;

4) oświadczenie wnioskodawcy o zobowiązaniu do zachowania anonimowości badanych osób oraz zobowiązanie do przekazania egzemplarza opracowania (rozprawy, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej, artykułu), w którym zostaną wykorzystane wyniki badania do WCEO. Wzór oświadczenia określa załącznik Nr 4 do decyzji;

5) pisemnie wyrażoną zgodę kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w której badanie ma być przeprowadzone, co do terminu i warunków badania.

6. Dyrektor WCEO:

1) sprawdza, czy wniosek, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. b, spełnia wymogi formalne zgodne z wzorem, określonym w załączniku Nr 3 do decyzji oraz czy zawiera dokumenty, o których mowa w pkt 5;

2) przedstawia dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej opinię na temat wniosku wraz z propozycją dotyczącą udzielenia upoważnienia jednorazowego;

3) przesyła wnioskodawcy upoważnienie jednorazowe lub pisemnie powiadamia go o nieudzieleniu zgody na przeprowadzenie badań;

4) powiadamia Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcę Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, komendantów uczelni wojskowych, o udzieleniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w podległych im komórkach lub jednostkach organizacyjnych;

5) powiadamia każdorazowo Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o udzieleniu upoważnienia jednorazowego do prowadzenia badań w resorcie obrony narodowej;

6) prowadzi rejestr udzielonych upoważnień jednorazowych;

7) prowadzi rejestr oraz przechowuje prace naukowe, o których mowa w pkt 5 ppkt 4.

7. Osoby wymienione w pkt 5 ppkt 5 i w pkt 6 ppkt 4 otrzymują do wglądu, jeśli tego zażądają, narzędzia badawcze, które będą użyte w czasie badań.

8. Nie wymagają upoważnień jednorazowych badania wykonywane:

1) na polecenie kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w podporządkowanych mu komórkach i jednostkach organizacyjnych;

2) za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz kierownika (dyrektora, szefa, dowódcy, komendanta) jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, w podporządkowanych mu komórkach i jednostkach organizacyjnych - na wniosek komendantów szkół wojskowych lub wojskowych jednostek badawczo- rozwojowych.";

6)
po załączniku Nr 2 dodaje się załączniki Nr 3 i 4 stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.....................................

Data/Miejscowość

Imię i nazwisko:

Obywatelstwo:

Kraj stałego zamieszkania:

Miejsce służby (w przypadku żołnierzy):

Miejsce pracy (w przypadku pracownika):

Miejsce pobierania nauki (w przypadku studenta, doktoranta):

Nazwa uczelni lub instytucji, w ramach której badanie ma być prowadzone:

Adres do korespondencji: ul.

Kod pocztowy, miejscowość:

Seria i numer dowodu tożsamości:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:

DYREKTOR

CENTRUM OPERACYJNEGO

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

poprzez

DYREKTOR

WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI

OBYWATELSKIEJ

ul. Nieświeska 54/56 (budynek 35)

03-867 Warszawa

Dotyczy: wydania upoważnienia jednorazowego do przeprowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej.

W (nazwa uczelni) w (miejscowość) pod kierunkiem (nazwisko promotora) przygotowuję (proszę określić charakter pracy np.: licencjacka, magisterska, rozprawa doktorska, artykuł naukowy) na temat: (proszę określić temat pracy).

Podstawą przygotowania powyższej pracy/artykułu będzie realizacja badania społecznego w wybranych jednostkach wojskowych.

W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Nr 78/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie prowadzenia badań społecznych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26, z późn. zm.), zwracam się z prośbą o wydanie jednorazowego upoważnienia do przeprowadzenia przedmiotowych badań.

Do wniosku załączam wymagane decyzją dokumenty.

.......................................

Podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

..............................................

Data/Miejscowość

Imię, nazwisko:

OŚWIADCZENIE

1. Zobowiązuję się do zachowania całkowitej anonimowości badanych osób oraz przyjmuję do wiadomości, że udział respondentów w badaniu jest całkowicie dobrowolny.

2. Zobowiązuję się przekazać egzemplarz pracy naukowej, która powstanie na podstawie badania zrealizowanego w resorcie obrony narodowej do Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.

3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wyników mojej pracy zgodnie z potrzebami resortu obrony narodowej (przy zachowaniu wszelkich zasad związanych z zachowaniem moich autorskich praw majątkowych).

4. W przypadku publikowania artykułu naukowego, w którym zawarte będą wyniki przeprowadzonego badania, zobowiązuję się do poinformowania o tym fakcie Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej poprzez Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w terminie najpóźniej do 12 miesięcy od publikacji artykułu.

5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO udostępnioną na stronie internetowej WCEO.

........................................

Podpis wnioskodawcy

1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.