Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2017.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2017 r.

DECYZJA Nr 130
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 77) w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części 1 "Założenia organizacyjno-programowe szkolenia" w pkt 1.8 "Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć":
a)
tabela otrzymuje brzmienie:
PrzedsięwzięciaCzas (okres) realizacji
Rozpoczęcie szkolenia i zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia1 dzień
Zajęcia programowe140 dni
Repetytorium1 dzień
Egzamin końcowy i zakończenie szkolenia1 dzień
Ogółem143 dni szkoleniowe
b)
zdanie "Czas trwania szkolenia wynosi 142 dni szkoleniowe" zastępuje się zdaniem "Czas trwania szkolenia wynosi 143 dni szkoleniowe.";
2)
w części 2 "Wykaz i układ strukturalny jednostek modułowych" w pkt 2.1 "Jednostki modułowe i jednostki szkolne" tabela otrzymuje brzmienie:
PLAN REALIZACJI SZKOLENIA - SZP

Nazwa zawodu/stanowiska pracy: policjant

Plan realizacji szkolenia:

Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji.

Kod i nazwa jednostki

modułowej

Kod i nazwa jednostki szkolnejCzas realizacji

(w godz.)

JM01

Ustalenie okoliczności

zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca

JS01 - Elementy wstępu do prawoznawstwa3
JS02 - Część ogólna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń19
JS03 - Część szczególna prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń48
JS04 - Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych10
JS05 - Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin15
JS06 - Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia12
JS07 - Przyjęcie informacji o przestępstwie13
JS08 - Przesłuchanie świadka12
JS09 - Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta i historia Policji13
JS10 - Udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu5
Razem:150
JM02

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji

JS01 - Posługiwanie się środkami łączności radiowej12
JS02 - Legitymowanie osób23
JS03 - Przygotowanie do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego28
JS04 - Przygotowanie do użycia lub wykorzystania broni palnej31
JS05 - Udzielanie pierwszej pomocy42
JS06 - Zatrzymanie osoby31
JS07 - Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzanie ładunku9
JS08 - Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy17
JS09 - Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty6
JS10 - Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie92
JS11 - Pełnienie służby patrolowej9 + 40
Razem:340
JM03

Poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno - porządkowych

JS01 - Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji20
JS02 - Wywiad jako metoda pracy policyjnej8
JS03 - Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości7
JS04 - Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby8
JS05 - Postępowanie w przypadku ujawniania osoby o nieustalonej tożsamości5
JS06 - Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie rzeczy oraz w sytuacji ujawniania rzeczy poszukiwanej7
JS07 - Osoba informująca8
JS08 - Obserwacja doraźna11
JS09 - Przygotowanie policjanta do wykorzystywania przez Policję dorobku prawnego Schengen oraz do współpracy z polskim Biurem SIRENE8
JS10 - Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych10
Razem:92
JM04

Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

JS01 - Pełnienie służby konwojowej11
JS02 - Pełnienie służby ochronnej w PDOZ10
Razem:21
JM05

Podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego

JS01 - Podstawy ruchu drogowego15
JS02 - Pełnienie służby na drogach10
JS03 - Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół9
JS04 - Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego15
JS05 - Kontrola uczestników ruchu drogowego23
Razem:72
JM06

Wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia

JS01 - Wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia2
JS02 - Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe13
JS03 - Czynności wyjaśniające9
JS04 - Przesłuchanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie9
JS05 - Wniosek o ukaranie6
JS06 - Zastosowanie postępowania przyspieszonego6
Razem:45
JM07

Udział

w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego

JS01 - Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy ceremoniału policyjnego6
JS02 - Wykonywanie musztry indywidualnej i zespołowej8
JS03 - Formowanie kordonów i dwukordonów6
JS04 - Rozwijanie i zwijanie linii posterunków i linii patroli2
JS05 - Formowanie i manewrowanie tyralierą policyjną8
JS06 - Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych14
Razem:44
JM08

Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym

JS01 - Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym6
JS02 - Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji8
Razem:14
JM09

Szkolenie strzeleckie

JS01 - Podstawy szkolenia strzeleckiego16
JS02 - Strzelania przygotowawcze i statyczne30
JS03 - Strzelania szybkie22
JS04 - Strzelania dynamiczne18
JS05 - Podstawy strzelania z pistoletu maszynowego10
JS06 - Podstawy strzelania z karabinka automatycznego10
JS07 - Podstawy strzelania ze strzelb gładkolufowych13
JS08 - Strzelania sytuacyjne18
Egzamin strzelecki7
Razem:144
JM10

Taktyka i techniki interwencji

JS01 - Kształtowanie sprawności fizycznej35
JS02 - Stosowanie siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego44
JS03 - Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych42
JS04 - Odpieranie ataków na policjanta32
JS05 - Bezpieczeństwo osobiste policjanta42
Razem:195
Ogółem:1117
3)
w części "Program realizacji jednostek modułowych SZP JM05" tabele nr: 1-3, 12 i 13 otrzymują brzmienie:
CELE KSZTAŁCENIA - SZP JM05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

OKREŚLENIE CELÓW GŁÓWNYCH:

Uczestnik szkolenia po zakończeniu jednostki modułowej, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegając praw człowieka, będzie potrafił:

- zatrzymać pojazd do kontroli,

- stosować zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym,

- przeprowadzić kontrolę uczestnika ruchu drogowego,

- sprawdzić osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych,

- zatrzymać dokument uprawniający do kierowania lub używania pojazdu,

- wydać dyspozycję usunięcia pojazdu oraz przeprowadzić w sposób właściwy czynności związane z usunięciem, przemieszczeniem pojazdu bądź blokowaniem kół,

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego przed zatarciem, zniszczeniem, naniesieniem lub przemieszczeniem śladów,

- dokonać upłynnienia ruchu pojazdów w obrębie miejsca zdarzenia,

- wykonać czynności na miejscu kolizji drogowej,

- ujawnić wybrane wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego oraz wykonać w związku z tym stosowne czynności.

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ - SZP JM05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

Stanowisko służbowe: policjant

Lp.Etap pracyUmiejętności wymagane do realizacji

etapów pracy - policjant:

Nazwa jednostki szkolnej (JS)Czas realizacji

JS w godz.

1.Interpretuje i wykorzystuje wybrane przepisy ruchu drogowego przy ocenie zachowań uczestników ruchu drogowegoa) określa miejsce i zakres obowiązywania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz korzysta z taryfikatora,

b) posługuje się pojęciami określonymi w art. 2 PRD,

c) wskazuje wykroczenia polegające na niestosowaniu się do wybranych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, a także znaków nakazu, znaków poziomych oraz sygnalizacji świetlnej i znaków zakazu,

d) określa ułatwienia w ruchu drogowym dla osób niepełnosprawnych,

e) określa ogólne zasady ruchu drogowego,

f) określa zasady ruchu pieszych oraz określa wykroczenia przeciwko pieszym,

g) określa prędkości dopuszczalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów w zależności od kategorii drogi,

h) określa zasady wykonywania podstawowych manewrów w ruchu drogowym,

i) określa zasady holowania oraz ruchu pojazdów w kolumnie,

j) określa zasady ruchu rowerzystów, motorowerzystów,

k) jeźdźców i poganiaczy oraz kierujących pojazdami zaprzęgowymi,

l) określa pierwszeństwo przejazdu,

m) określa zasady używania świateł zewnętrznych,

n) określa zasady postoju i zatrzymania pojazdów,

o) określa zasady używania pasów bezpieczeństwa i hełmów ochronnych, przewożenia dziecka w pojazdach samochodowych,

p) określa oznakowanie osób wykonujących czynności na drodze,

q) określa zasady poruszania się dzieci po drogach publicznych,

r) wskazuje zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych,

s) określa rodzaje dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania oraz wynikający z nich zakres uprawnień,

t) określa warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu,

u) wskazuje obowiązkowe wyposażenie pojazdów,

v) określa zasady postępowania

z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Podstawy ruchu drogowego15
2.Określa obowiązki i uprawnienia policjanta pełniącego służbę na

drogach. Dokonuje sprawdzania dokumentów oraz weryfikuje dane w nich zawarte

a) określa podstawy prawne służby policjantów na drogach,

b) określa kompetencje podmiotów policyjnych w zakresie wykonywania zadań na drogach,

Pełnienie służby

na drogach

10
c) określa formy pełnienia służby na drogach oraz sposoby sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego,

d) określa uprawnienia, zakazy i obowiązki policjanta pełniącego służbę na drodze,

e) identyfikuje dokumenty, które są wymagane w czasie kontroli drogowej,

f) ocenia dokumenty pod kątem ich autentyczności,

g) odczytuje z dokumentów dane niezbędne w czasie kontroli i dokumentowania,

h) określa rodzaje tablic rejestracyjnych,

i) określa rodzaje i sposoby oznaczeń umożliwiających identyfikację pojazdu,

j) lokalizuje i odczytuje nr VIN,

k) sprawdza osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych.

3.Dokonuje zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdu lub używania pojazdu.

Dokonuje usunięcia, przemieszczenia pojazdu lub blokowania kół

a) określa przypadki zatrzymania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem,

b) określa przypadki zatrzymania dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu,

c) zatrzymuje dokument i wydaje pokwitowanie,

d) dokumentuje fakt zatrzymania dokumentu i rozlicza się z zatrzymanych dokumentów,

e) określa przypadki uzasadniające podjęcie decyzji o usunięciu lub przemieszczeniu pojazdu,

f) określa przypadki blokowania kół pojazdu,

g) przeprowadza czynności związane

z usunięciem, przemieszczeniem pojazdu, bądź zablokowaniem kół,

h) dokumentuje czynności związane z usuwaniem i przemieszczaniem pojazdów.

Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół9
4.Wykonuje czynności na miejscu zdarzenia drogowegoa) wskazuje obowiązki uczestnika wypadku drogowego,

b) wykonuje czynności na miejscu zdarzenia drogowego,

c) dokonuje upłynnienia ruchu pojazdów w obrębie miejsca zdarzenia (ruch wahadłowy),

d) wskazuje kierunek wyznaczonego objazdu,

e) dokumentuje wykonane czynności.

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego15
5.Przeprowadza kontrolę drogową uczestników ruchu drogowegoa) wybiera miejsce do kontroli,

b) podaje sygnał do zatrzymania,

c) w sposób właściwy ustawia pojazd służbowy,

Kontrola uczestników ruchu drogowego23
d) z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego podchodzi do zatrzymanego do kontroli pojazdu,

e) stosuje uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym

f) przedstawia się oraz podaje przyczynę zatrzymania (faktyczną),

g) żąda okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu drogowego, OC),

h) ujawnia osobę będącą pod działaniem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

i) porównuje dane pojazdu i osoby zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym,

j) sprawdza wyposażenie obowiązkowe pojazdu (trójkąt, gaśnica),

k) sprawdza sprawność oświetlenia, zużycie ogumienia oraz wycieki płynów eksploatacyjnych w pojeździe,

l) sprawdza osoby, pojazd i dokumenty w systemie informatycznym,

m) dokumentuje czynności w notatniku służbowym oraz sporządza kartę rejestracyjną Mrd-5/1.

Razem:72 godz.
LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO - SZP JM05
Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego
Stanowisko służbowe: policjant
Kategoria / nazwa wyposażeniaIlość na grupę
Wyposażenie pracowni:
1. Rzutnik pisma.1
2. Komputer i projektor multimedialny.1
3. Telewizor i magnetowid.1
4. Teren otwarty do zajęć praktycznych.
Pomoce dydaktyczne:
1. Znaki, sytuacje drogowe, definicje ustawowe - foliogramy, tablice,po 1 kpl.
prezentacja multimedialna
2. Wzór karty parkingowej.1
3. Tablice z umiejscowieniem numerów VIN.1 kpl.
4. Radiostacja nasobna.3
5. Latarka ze światłem czerwonym+ bateria.1
6. Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym.1
7. Wzory praw jazdy.23
8. Wzory dowodów rejestracyjnych.23
9. Wzór pozwolenia czasowego.23
10. Samochód osobowy.3
11. Urządzenie do blokowania kół.1
12. Kamizelka odblaskowa.23
13. Gwizdek sygnałowy.23
14. Tarcza do zatrzymywania pojazdów.2
15. Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.1
16. Protokół oględzin pojazdu.1
Materiały pomocnicze (zużywalne) i materiały biurowe:
1. Notatnik służbowy.23
2. Papier kancelaryjny A4.69 arkuszy
3. Papier kserograficzny.92 arkusze
4. Druk informacji do UFG.23
5. Druk dyspozycji usunięcia pojazdu.46
6. Pokwitowanie za zatrzymane dokumenty.69
7. Wzór pisma przewodniego.46
8. Karta zdarzenia drogowego.46
9. Karta rejestracyjna Mrd-5/1.69
10. Druk mandatu karnego.46
11. Protokół oględzin pojazdu.46
12. Pisaki do tablic + środki czyszczące.2 komplety
13. Folia do foliogramów.1 opakowanie
14. Folia do foliogramów (do drukarek atramentowych).1 opakowanie
JEDNOSTKA SZKOLNA - SZP JS05

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego

Nazwa jednostki modułowej - JM05: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:

- wybrać miejsce do kontroli,

- podać sygnał do zatrzymania,

- w sposób właściwy ustawić pojazd służbowy,

- podejść do zatrzymanego do kontroli pojazdu z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu drogowego,

- wskazać zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych,

- określić warunki używania pojazdów uprzywilejowanych,

- przedstawić się oraz podać przyczynę zatrzymania (faktyczną),

- zażądać okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu, OC),

- porównać dane pojazdu i osoby zawarte w dokumentach ze stanem faktycznym,

- ujawnić osobę będącą pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i zastosować odpowiednie procedury,

- sprawdzić wyposażenie obowiązkowe pojazdu (trójkąt, gaśnica),

- sprawdzić sprawność oświetlenia, zużycie ogumienia oraz wycieki płynów eksploatacyjnych w pojeździe,

- sprawdzić osoby, pojazd i dokumenty w systemie informatycznym,

- udokumentować czynności w notatniku służbowym, wypełnić mandat karny oraz sporządzić kartę rejestracyjną Mrd-5/1.

Sposób realizacjiPomoce dydaktyczne
Kluczowe punkty nauczaniaCzasMetodaIlośćNazwa/opis
1. Podstawy prawne i faktyczne zatrzymywania pojazdów do kontroli.

2. Uprawnienia i obowiązki policjanta w czasie kontroli.

3. Prawa i obowiązki uczestników ruchu drogowego poddawanych kontroli.

4. Sposoby wydawania poleceń i sygnałów do zatrzymania przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego.

5. Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu.

6. Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego.

7. Zasady i sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu i przyjęcia dokumentów, weryfikacji ich treści.

4wykład,

dyskusja,

pokaz,

ćwiczenia

komplet

1/1

1

1

1

1

1

2

2

1

Foliogramy

Kamizelka odblaskowa

Tarcza do

zatrzymywania pojazdów

Latarka ze światłem czerwonym

Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym

Założenia do ćwiczeń

Tarcza do zatrzymywania pojazdów

Radiostacje nasobne

Pojazd służbowy

Prawo jazdy

8. Pojęcie pojazdu uprzywilejowanego.

9. Podstawy prawne i faktyczne korzystania z pojazdów uprzywilejowanych.

10. Uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym.

11. Analiza przypadku.

5wykład,

pogadanka,

pokaz,

ćwiczenia

12. Czynności kontrolne.8wykład,1Dowód rejestracyjny
13. Zasady zachowania bezpieczeństwadyskusja,1Dokument
własnego oraz uczestników ruchupokaz,potwierdzający
drogowego.ćwiczenia1/1zawarcie
14. Dokumentowanie:1/1ubezpieczenia OC
a) zapis w notatniku służbowym,1/1Notatnik służbowy
b) mandat karny,Karta Mrd-5/1
c) sporządzanie karty rejestracyjnej Mrd -5/1.Mandat karny
15. Omówienie sporządzonej dokumentacji.1pogadanka
16. Test osiągnięć (JS04-JS05)1pisemny test
wiedzy
17. Test osiągnięć (JS04-JS05).4test
praktyczny
PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

JEDNOSTKA SZKOLNA - SZP JS05

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego

Nazwa jednostki modułowej - JM05: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

1. Wymagania wejściowe.

Wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu:

- uprawnień Policji,

- legitymowania osób,

- stosowania ŚPB i broni palnej,

- posługiwania się środkami łączności,

- sprawdzania w zasobach informatycznych,

- ujawniania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,

- posługiwania się pojęciami (stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, środek działający podobnie do alkoholu),

- sprawdzania badania stanu trzeźwości przy użyciu elektronicznych analizatorów wydechu,

- przeprowadzania badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu,- postępowania po ujawnianiu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego (pouczenie, stosowanie postępowania mandatowego lub wnioskowego),

- etyki zawodowej.

2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia.

Tworząc założenia do ćwiczeń, bazuj na przykładach z praktyki.

Kluczowe punkty nauczania nr 1-7: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych przedstaw podstawy zatrzymywania do kontroli i prowadzenia kontroli uczestników ruchu drogowego. Wskaż, jakie obowiązki i uprawnienia posiada policjant w czasie kontroli. Podaj przypadki, kiedy policjant jest uprawniony do kierowania kontrolowanym pojazdem. Zwróć uwagę na prawa i obowiązki osób kontrolowanych. Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych przedstaw sposoby zatrzymywania do kontroli przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego, zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu i miejsca ustawienia pojazdu policyjnego oraz sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu. Następnie zademonstruj sposoby podawania sygnału do zatrzymania pojazdu. Zwróć uwagę słuchaczy na możliwości podawania poleceń kierującemu pojazdem przez policjanta jadącego pojazdem samochodowym za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Na zakończenie słuchacze będą indywidualnie ćwiczyć podawanie sygnału do zatrzymania do kontroli. W czasie ćwiczeń zwracaj uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Kluczowe punkty nauczania nr 8-11: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

Na podstawie Prawa o ruchu drogowym omów pojęcie pojazdu uprzywilejowanego, zasady korzystania z pojazdu uprzywilejowanego oraz pojęcie szczególnej ostrożności. Wskaż na sposób zachowania się uczestników ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego oraz okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. Zwrócić uwagę słuchaczom na kwestię obowiązków kierującego pojazdem uprzywilejowanym oraz korzystania przez niego ze swoich uprawnień na drodze, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Przeprowadź ćwiczenia w trakcie których słuchacze dokonają analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Wskazane byłoby omówienie przypadków, gdzie odpowiedzialność za spowodowanie zdarzenia ponosi kierujący takim pojazdem, jak i takich, gdzie odpowiedzialność ponosi inny uczestnik ruchu drogowego.

Kluczowe punkty nauczania nr 12-14: wykład, dyskusja, pokaz, ćwiczenia

Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych wypracuj algorytm czynności kontrolnych, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa i uwzględniając:

- podejście do zatrzymanego pojazdu,

- przedstawienie się,

- podanie przyczyny zatrzymania (faktycznej),

- żądanie okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu, OC),

- porównanie danych pojazdu i osoby, zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym,

- sprawdzanie osoby, pojazdu i dokumentów w systemie informatycznym,

- sprawdzanie wyposażenia obowiązkowego pojazdu (trójkąt, gaśnica),

- sprawdzanie pojazdu w zakresie sprawności oświetlenia, zużycia ogumienia, wycieków płynów eksploatacyjnych,

- taktykę prowadzenia kontroli wobec uczestnika ruchu drogowego w przypadku stwierdzania symptomów wskazujących na stan po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

- zakończenie kontroli.

Odwołując się do wcześniejszych zajęć, przypomnij zasady postępowania policjanta wobec uczestników ruchu drogowego znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Przypomnij zasady postępowania policjantów w przypadkach interwencji wobec osób korzystających z immunitetów. Przypomnij zasady dokumentowania w notatniku służbowym oraz sporządzania karty rejestracyjnej Mrd-5/1. Przedstawione treści zobrazuj foliogramami. Następnie zaprezentuj przebieg zatrzymania i kontroli uczestnika ruchu drogowego, który popełnił wykroczenie. Słuchacze na podstawie przygotowanych założeń, ćwiczą postępowanie policjanta w czasie kontroli kierującego pojazdem - zaleca się, aby w miarę możliwości część praktyczną realizowało dwóch nauczycieli policyjnych. Słuchacze w ramach ćwiczeń, na podstawie przeprowadzonych kontroli uczestników ruchu drogowego, dokumentują czynności w notatniku służbowym, wypisują mandat karny i sporządzają kartę rejestracyjną Mrd-5/1. W razie potrzeby sporządzają inną dokumentację, np. protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu, protokół pobrania śliny, krwi lub moczu. Oceń sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.

Kluczowy punkt nauczania nr 12: pogadanka

Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, wskazując błędy popełniane w trakcie jej sporządzania.

Kluczowe punkty nauczania nr 13-14: pisemny test wiedzy, test umiejętności

Po zakończeniu realizacji jednostki szkolnej zostanie przeprowadzone zaliczenie. Test wiedzy obejmuje treści zawarte w JS04 i JS05.

W trakcie zaliczenia testu umiejętności słuchacze przeprowadzą kontrolę drogową i udokumentują wykonane czynności.

Zaliczenie umiejętności praktycznych realizuje dwóch nauczycieli policyjnych.

3. Sposoby oceniania:

- nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen (skala 6-1 lub "zal." - "nzal."),

- sporządzona przez słuchaczy dokumentacja podlega bieżącej ocenie poprzez zastosowanie zapisu uogólnionego - zaliczono ("zal.") lub nie zaliczono ("nzal."),

- zaliczenie dokumentacji i poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących na oceny pozytywne jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia jednostki szkolnej,

- zaliczenie jednostki szkolnej JS04 następuje wspólnie z JS05 i składa się z pisemnego testu wiedzy oraz testu praktycznego (skala 6-1) i stanowi ocenę okresową,

- z każdego etapu zaliczenia słuchacz musi uzyskać ocenę pozytywną,

- w przypadku uzyskania na poszczególnym etapie zaliczenia oceny negatywnej zaliczenie ulega przerwaniu i powoduje wystawienie słuchaczowi negatywnej oceny,

- zaliczenie poprawkowe (komisyjne) rozpoczyna się od etapu, na którym zaliczenie zostało przerwane,

- ocena okresowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z pisemnego testu wiedzy i testu praktycznego.

§  2. 
Szkolenie zawodowe podstawowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 1.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 6 czerwca 2017 r.