Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.196

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2022 r.

DECYZJA Nr 196
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 24 maja 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 94 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości (Dz. Urz. KGP poz. 48) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. 
Rozpoczęte i niezakończone edycje kursu specjalistycznego w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE OBSŁUGI RĘCZNYCH MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

10. Lista wyposażenia dydaktycznego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1.
Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie obsługi ręcznych mierników prędkości, zwany dalej "kursem".

2.
Cel kursu

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności, przygotowujących policjanta do pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.

3.
Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Do udziału w kursie kierowani są policjanci pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Policji właściwych do spraw ruchu drogowego.

4.
System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5.
Czas trwania kursu

Kurs trwa 3 dni szkoleniowe. Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 24 godzin lekcyjnych.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji w godz. lekcyjnych
Zajęcia programowe23
Podsumowanie kursu1
Ogółem24

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Realizując określone tematy dopuszczalne jest regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, realizować zajęcia w soboty.

6.
Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod dydaktycznych oraz cel zajęć, nie powinna przekraczać 20 osób.

7.
Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Treści kształcenia określone w temacie nr 5, 6, 7 (zajęcia praktyczne), z uwagi na cele kursu oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych należy realizować w zespołach pięcioosobowych. Do każdego zespołu należy przydzielić co najmniej jednego nauczyciela policyjnego.

8.
Zakres tematyczny oraz system oceniania
L.p.TematCzas realizacji

(w godz. lekcyjnych)

System oceniania
1.Podstawy prawne pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości, obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.2W trakcie kursu stosuje się ocenianie bieżące z zastosowaniem dwustopniowej skali ocen, z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).
2.Zasada działania, budowa i warunki użycia przyrządu laserowego z wizualizacją oraz bez wizualizacji. Wykorzystanie laserowego miernika prędkości jako urządzenia do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami.4
3.Zasada działania, budowa i warunki użycia przyrządu radarowego.1
4.Dokumentowanie pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.1
5.Obsługa praktyczna urządzeń w warunkach symulowanych.3
6.Pomiar prędkości pojazdu z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.7
7.Pomiar odległości pomiędzy pojazdami z wykorzystaniem przyrządów kontrolno pomiarowych.5
8.Podsumowanie i zakończenie kursu.1
RAZEM:24
9.
Forma zakończenia kursu

Zaliczenie kursu następuje po uzyskaniu pozytywnych ocen z zadań praktycznych z zakresu umiejętności obsługi i wykorzystania ręcznego miernika prędkości - do pomiaru prędkości pojazdów i odległości między nimi. Warunkiem przystąpienia do zadań praktycznych jest uzyskanie w trakcie kursu wszystkich pozytywnych ocen bieżących.

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", gdzie w miejsce wyniku stosuje się wpis - "pozytywnym".

10.
Lista wyposażenia dydaktycznego
LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO
Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba na grupę
1. Sala przystosowana do prowadzenia zajęć1
2. Zestaw multimedialny w skład którego wchodzi komputer i projektor1
3. Komputerowe urządzenie mobilne wraz z przeglądarką przyrządu laserowego z wizualizacją4
4. Przyrząd kontrolno-pomiarowy do pomiaru prędkości (radarowy, laserowy z wizualizacją posiadający funkcję pomiaru odległości pomiędzy pojazdami) wraz z wyposażeniem4
5. Przyrząd laserowy bez wizualizacji4
6. Przyrząd radarowy4
7. Pojazd służbowy4
8. Tarcza do zatrzymywania pojazdów4
9. Kamizelki odblaskowe20
10. Instrukcje obsługi do każdego urządzenia wykorzystywanego w trakcie kursu4 komplety

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

CELE: Po zrealizowaniu tematów słuchacz będzie:

- znał podstawy prawne pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości,

- znał zasady działania ręcznych mierników prędkości,

- potrafił dokonać pomiaru prędkości pojazdu i okazać jego wynik,

- potrafił dokonać pomiaru odległości pomiędzy pojazdami,

- potrafił dokumentować pracę ręcznych mierników prędkości.

TematCzas realizacji zajęć (w godz. lekcyjnych)MetodaWskazówki do realizacji
1. Podstawy prawne pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości, obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.2wykładOmów podstawy prawne związane z użyciem ręcznych mierników prędkości oraz wskaż obowiązki, uprawnienia i zakazy dotyczące policjanta pełniącego służbę z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.
2. Zasada działania, budowa i warunki użycia przyrządu laserowego z wizualizacją oraz bez wizualizacji. Wykorzystanie laserowego miernika prędkości jako urządzenia do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami.4wykład, pogadanka, pokazZapoznaj słuchaczy z decyzją zatwierdzenia typu właściwą dla każdego z omawianych urządzeń. Zwróć szczególną uwagę na kompletność urządzeń pobieranych do służby oraz cechy zabezpieczające te urządzenia (zgodnie z legalizacją). Zapoznaj policjantów z budową, zasadą działania, warunkami użycia i obsługą przyrządów laserowych. Omów testy zalecane w instrukcji obsługi wymagane przed rozpoczęciem pracy tego urządzenia. Omów efekt kosinusowy i jego wpływ na wynik pomiaru. Zapoznaj słuchaczy z błędami mogącymi wystąpić w trakcie pomiarów prędkości. Przedstaw sposób odtworzenia zarejestrowanego materiału za pomocą przeglądarki. Zapoznaj policjantów z funkcjonalnością przyrządu wykorzystywaną do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami (zgodnie z decyzją zatwierdzenia typu i instrukcją obsługi danego urządzenia).

Omów prawidłowy sposób wprowadzenia niezbędnych parametrów w urządzeniu do wykonywania pomiarów odległości pomiędzy pojazdami oraz sytuacje, kiedy pomiar ten nie zostanie wykonany.

Omów prawidłowy sposób wykonania pomiaru oraz zarejestrowane (zdjęcie, nagranie) wraz z wyświetlanymi na ekranie urządzenia danymi

z wykonanego pomiaru. Wskaż sposób wyboru właściwej lokalizacji na drodze (z pobocza drogi lub kładki dla pieszych, wiaduktu itp.).Przedstaw sposób odtworzenia zarejestrowanego materiału

za pomocą przeglądarki.

3. Zasada działania, budowa i warunki użycia przyrządu radarowego.1wykład, pogadanka, pokazZapoznaj słuchaczy z decyzją zatwierdzenia typu właściwą dla każdego z omawianych urządzeń. Zwróć szczególną uwagę na kompletność urządzeń pobieranych do służby oraz cechy zabezpieczające te urządzenia (zgodnie z legalizacją). Zapoznaj policjantów z budową, zasadą działania, warunkami użycia i obsługą przyrządów radarowych (omów efekt Dopplera). Omów efekt kosinusowy i jego wpływ na wynik pomiaru. Przedstaw sposób prawidłowego wyboru miejsca do wykonywania pomiarów prędkości. Zapoznaj słuchaczy z błędami mogącymi wystąpić w trakcie pomiarów prędkości.
4. Dokumentowanie pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.1wykład, pogadankaSzczegółowo omów dokumentowanie pracy z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości (notatnik służbowy, rejestr pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego do pomiaru prędkości, notatka urzędowa).
5. Obsługa praktyczna urządzeń w warunkach symulowanych.3pokaz, ćwiczeniaZaprezentuj sposób przeprowadzania wymaganych przez producentów testów, zawartych w instrukcjach obsługi przed rozpoczęciem pracy danego urządzenia.

Dokonaj pomiaru prędkości w dostępnych trybach wykorzystując pojazd. Przedstaw i omów uzyskane wyniki pomiarów.

6. Pomiar prędkości pojazdu z wykorzystaniem ręcznych mierników prędkości.7pokaz, ćwiczeniaPrzed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zademonstruj działanie ręcznych mierników prędkości w warunkach rzeczywistego ruchu pojazdów na drodze publicznej. W ramach pokazu przeprowadź pomiar prędkości z wykorzystaniem wszystkich dostępnych funkcji w urządzeniu wraz z rejestracją, a także z wykorzystaniem oświetlacza. Przedstaw i omów uzyskane wyniki pomiarów. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie pomiaru prędkości pojazdu dostępnymi ręcznymi miernikami prędkości. W ramach zaliczenia poleć słuchaczom samodzielne dokonanie pomiaru prędkości pojazdu dostępnymi ręcznymi
miernikami prędkości oraz prezentację i omówienie uzyskanego wyniku pomiaru. Dokonaj oceny sposobu wykonania zadania praktycznego.
7. Pomiar odległości pomiędzy pojazdami

z wykorzystaniem przyrządów kontrolno- pomiarowych.

5pokaz, ćwiczeniaPrzed przystąpieniem do pokazu i ćwiczeń przypomnij słuchaczom o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Dobierz właściwe miejsce do przeprowadzenia ćwiczeń (drogi o infrastrukturze umożliwiającej wykonanie pomiaru z pobocza, kładki, wiaduktu).

Zademonstruj działanie funkcji służącej do pomiaru odległości pomiędzy pojazdami oraz prawidłowy sposób wprowadzenia niezbędnych parametrów w urządzeniu do wykonania tych pomiarów.

W ramach pokazu przeprowadź pomiar odległości pomiędzy pojazdami z pobocza drogi, kładki dla pieszych, wiaduktu przyrządem kontrolno- pomiarowym posiadającym taką funkcję. Przedstaw i omów uzyskane wyniki pomiarów. Następnie w ramach ćwiczeń poleć, aby każdy słuchacz pod Twoim nadzorem dokonał samodzielnie pomiaru odległości pomiędzy pojazdami. W ramach zaliczenia poleć słuchaczom samodzielne dokonanie pomiaru odległości pomiędzy pojazdami, a następnie prezentację i omówienie uzyskanego wyniku pomiaru. Dokonaj oceny sposobu wykonania zadania praktycznego.

8. Podsumowanie i zakończenie kursu.1pogadankaDokonaj ze słuchaczami podsumowania kursu.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54 i 783.