Dz.Urz.MON.2019.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu zarządzania dokumentacją oraz jej archiwizowania w Ministerstwie Obrony Narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 6 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, 357, 398 i 650), ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania systemu zarządzania dokumentacją oraz jej archiwizowania w Ministerstwie Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 192) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Biura Ministra Obrony Narodowej;",

b) w pkt 5:
uchyla się litery a-e, v, x i y,
w lit. zh kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. zi w brzmieniu:

"zi) Biura Ministra Obrony Narodowej.";

2) w § 4:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przedstawi do dnia 31 marca 2019 r. do podpisania Ministrowi Obrony Narodowej projekt decyzji wprowadzającej instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Obrony Narodowej;",

b) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie:

"10) do dnia 15 sierpnia 2020 r. dokona wstępnej analizy nowego systemu zarządzania dokumentacją, w tym jej archiwizacji, i na jej podstawie podejmie odpowiednie kroki w celu dokonania ewentualnej modernizacji systemu;

11) do dnia 30 maja 2021 r. dokona finalnej analizy systemu zarządzania dokumentacją, w tym archiwizacji, i przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej ocenę końcową, z uwzględnieniem wyników kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych, w rok po zmianie systemu zarządzania dokumentacją.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.