B.I.LP.2018.11.163

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA NR 176
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 494 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: OS.080.1.2016)

ER.011.23.1.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych związanego z art. 33 ust. 1 pkt 1a 3  ustawy o lasach, postanawiam, co następuje:

§  1.  W Decyzji nr 494 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Projektu (MAO) w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (znak: OS..080. 1.2016) § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako Beneficjenta środków z Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z realizacją Umowy o dofinansowanie, odpowiednio dla następujących projektów:

a) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych;

b) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich;

c) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów;

d) Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

- z zastrzeżeniem postanowień Decyzji nr 102 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, na okres od dnia 19 września 2018 r. do odwołania powołuję:

- Pana Tomasza Zawiłę-Niedźwieckiego, Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Projektu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, odpowiednio dla każdego z wyżej wymienionych projektów.

2. W celu właściwego reprezentowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako Beneficjenta środków z Funduszu Spójności, w stosunkach z instytucjami zewnętrznymi w sprawach związanych z realizacją Umowy o dofinansowanie, odpowiednio dla następujących projektów:

a) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych;

b) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich;

c) Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów;

d) Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

- z zastrzeżeniem postanowień Decyzji nr 102 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektów pozakonkursowych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020, na okres od dnia 20 marca 2017 r. do odwołania powołuję:

- Panią Beatę Grabską, Zastępcę Dyrektora ds. Projektów LP w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, do pełnienia funkcji Zastępcy Pełnomocnika ds. Projektu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, odpowiednio dla każdego z wyżej wymienionych projektów".

§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut PGL LP został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. § 6 Statutu stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, koordynuje oraz nadzoruje działalność dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu krajowym.