Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MFFiPR.2021.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2021 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 14 maja 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 130 i 2320) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97, z późn. zm.) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Andrzej DMOWSKI;";

2)
uchyla się pkt 11;
3)
po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

"15a) Dominik Jan GAJEWSKI;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).