Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego 2  w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

"26a) Ilona KOWALSKA;";

2) uchyla się pkt 54.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2 Niniejsza decyzja została ogłoszona jako załącznik do komunikatu Ministra Finansów z dnia 4 października 2018 r. o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97).