Zmiana decyzji w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2015.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 maja 2015 r.

DECYZJA Nr 22
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 12 maja 2015 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie § 3 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (tekst jednolity M. P. z 2014 r. poz. 583), w związku z § 8 ust. 1 i § 9 ust. 8 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1148) zarządza się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 21 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów na audytora wewnętrznego kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. ULC z 2014 r. poz. 41 i 80) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do składu Komisji powołuje się następujące osoby:

1) Pana Jana Nieckulę - Naczelnika Inspektoratu Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - Przewodniczący Komisji;

2) Pana Karola Dymka - Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Panią Magdalenę Turek - Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

4) Pana Macieja Stępnia - Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Zastępca Przewodniczącego Komisji;

5) Pana Jacka Zalewskiego - Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Członek Komisji;

6) Panią Małgorzatę Alberti - Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Członek Komisji;

7) Panią Annę Jankowską - Starszego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Członek Komisji;

8) Panią Magdalenę Kowalczyk - Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Członek Komisji;

9) Pana Michała Lebioda - p.o. Naczelnika Inspektoratu Ochrony Lotnictwa Cywilnego - Członek Komisji;

10) Pana Marka Lebedów - p.o. Naczelnika Inspektoratu Szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - Członek Komisji;

11) Pana Ryszarda Tomiaka - Głównego Specjalistę w Departamencie Ochrony w Lotnictwie Cywilnym - Członek Komisji.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.