Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 40
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2018 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Klub"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 11 Ministra Sportu i Turystyki z 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach naboru wniosków na dofinansowanie w 2018 r. zadań z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Klub" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 13, 36, 54), § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Marcin Brzychcy - Zastępca Przewodniczącego;

3) Paulina Kabańska - Sekretarz;

4) Szymon Cienki;

5) Wojciech Dobrowolski;

6) Grażyna Felczak;

7) Wojciech Jakubowski;

8) Piotr Jasiukajć;

9) Bartłomiej Kamiński;

10) Katarzyna Kacprzyk;

11) Monika Kaniewska;

12) Marzena Kulak;

13) Anna Mikielska;

14) Teresa Pałczyńska;

15) Marcin Paprocki;

16) Maciej Pliszka;

17) Bożenna Potentas;

18) Iwona Szczepańska;

19) Aneta Rosa-Szymańska;

20) Maciej Rosiński;

21) Magdalena Sadowska;

22) Magdalena Skrzeczyńska;

23) Honorata Siek;

24) Agnieszka Sut - Angowska;

25) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

26) Beata Szeląg.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).