Dz.Urz.MON.2018.125

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 108/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 6a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2 lit. e i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220 oraz z 2018 r. poz. 6 i 38) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 275/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1:
a) ppkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) komórka organizacyjna - komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej w rozumieniu § 2 pkt 5 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej;",

b) w ppkt 13 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Centrum Wsparcia SRnIK, którego funkcję pełni właściwa komórka wewnętrzna Narodowego Centrum Kryptologii,";

2) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. SRnIK, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt 1 ppkt 13 lit. c, pełni funkcję CSIRT MON, o którym mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560).

2b. Funkcję Narodowego Punktu Kontaktowego, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, pełni Narodowe Centrum Kryptologii.";

3) w pkt 5 w ppkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ppkt 11 w brzmieniu:

"11) odpowiada za koordynację realizacji zadań przez SRnIK, jako pełniącego funkcję CSIRT MON, wynikających z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakresie incydentów związanych ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 650).".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.