Zmiana decyzji w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny na rok 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2022.77

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.

DECYZJA
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 grudnia 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny na rok 2022

Na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672,1726 i 2311) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości wpłat obciążających koszty działalności nadleśnictw oraz ustalenia wielkości odpisu podstawowego na fundusz leśny na rok 2022 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. poz. 17) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Odpis podstawowy na fundusz leśny obciążający koszty działalności nadleśnictw na rok 2022 ustala się w wysokości 22,0491% przychodów ze sprzedaży drewna.”.

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).