Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 17
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 18 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2020 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 67 oraz z 2020 r. poz. 8) Rozdział VIII otrzymuje brzmienie:

"Rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 9 kwietnia 2020 r. W przypadku zwiększenia lub niewykorzystania wszystkich środków finansowych na realizację Programu Minister Sportu może wyznaczyć dodatkowy termin na składanie wniosków w ramach niniejszego Programu.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).