Dz.Urz.MSiT.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 44
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 56 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, wprowadza się następujące zmiany:
1) W rozdziale III czwarty akapit otrzymuje brzmienie:

"Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia 2018 r., systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych 2 dla każdej grupy.";

2) W rozdziale III przedostatni akapit otrzymuje brzmienie:

"Jedna grupa ćwiczebna musi się składać wyłącznie z uczniów jednej szkoły dla dzieci

i młodzieży, a zajęcia muszą być realizowane przez nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego z danej szkoły. Każda grupa ćwiczebna powinna określać charakterystykę wiekową uczestników. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy 3 .";

3) Rozdział VI, ust. 3, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.";

4) Rozdział VI, ust. 3, pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"w jednej szkole mogą powstać maksymalnie 2 grupy ćwiczebne 4 ;";

5) Rozdział VI, ust. 3, pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"zajęcia sportowe z uczniami z jednej szkoły może realizować maksymalnie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole 5 ;";

6) Rozdział IX, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 stycznia

2018 r. Wnioski w ramach dodatkowego naboru wniosków na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 29 sierpnia 2018 r.";

7) W rozdziale X pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

"Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 31 stycznia 2018 r. Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie w ramach dodatkowego naboru nastąpi nie późnej niż do dnia 14 września 2018 r.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).
2 Dla grup funkcjonujących wyłącznie w semestrze jesienno-zimowym roku szkolnego 2018/19 zakłada się przeprowadzenie 28 jednostek zajęć sportowych.
3 W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.
4 W szkołach liczących powyżej 300 uczniów dopuszcza się utworzenie trzeciej grupy ćwiczebnej.
5 5 W przypadku szkół liczących powyżej 300 uczniów, w których utworzono 3 grupę ćwiczebną, zajęcia sportowe może realizować maksymalnie 3 nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.