Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 42
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723) oraz § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Decyzji nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego", wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale IV "Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację Programu Minister w 2018 r. przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 26 862 000,00 zł.";

2) w rozdziale X "Termin i miejsce składania wniosków" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wnioski należy składać w terminie od dnia wejścia w życie decyzji do 31 października 2018 r. osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ww. ustawy Prawo pocztowe na adres Ministerstwa Sportu i Turystyki podany w BIP.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).