Zmiana decyzji w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2019.11

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Akt Nowych, zmienionej zarządzeniem Nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r., w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 4 uchyla się pkt 3;
2)
w § 6:
a)
w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) przeprowadzanie kontroli w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji, "

b)
w pkt 4:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni lub w systemie teleinformatycznym oraz poprzez przekazywanie zainteresowanym reprodukcji tych materiałów albo przetworzonej informacji o ich treści,",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych z innych archiwów albo innych instytucji oraz do tych podmiotów;",

c)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w zakresie spraw dotyczących dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania:

a) współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,

b) przejmowanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub na podstawie orzeczenia sądu rejestrowego,

c) realizacja cywilnoprawnych umów przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,

d) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po byłych pracodawcach centralnych jednostek organizacyjnych,

e) prowadzenie ewidencji dokumentacji niearchiwalnej przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,

f) udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania uprawnionym osobom fizycznym, wydawanie z niej kopii oraz odpisów, a także umożliwianie korzystania z niej, w tym wypożyczanie innym uprawnionym podmiotom.";

3)
w § 17 w ust. 1:
a)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych - wspólna dla Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.",

b)
uchyla się pkt 4;
4)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Archiwum powołuje organ wymieniony w § 17 ust. 1 pkt 1, określając jego zakres działania i skład osobowy, a także powołuje komisję, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2, określając jej skład osobowy.

2. W przypadku komisji, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, w zakresie określania jej składu osobowego dyrektor współdziała z dyrektorami Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Głównego Akt Dawnych.";

5)
załącznik do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ARCHIWUM AKT NOWYCH