B.I.LP.2018.7.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 105
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych, zmiany Decyzji nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie kontynuowania finansowania w roku 2018 realizacji przedsięwzięć drogowych, zmiany Decyzji nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2018 nowych przedsięwzięć drogowych, finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego, polegających na budowie lub przebudowie dróg wewnętrznych, będących drogami leśnymi oraz budowie, przebudowie lub istotnym remontowaniu drogowej infrastruktury technicznej w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej

OB.770.2.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , zwanej dalej ustawą o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z uprawnień i obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych w:

1) art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasu, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa;

2) art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych;

3) art. 56 ust. 2 ustawy o lasach, stanowiącym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dysponuje środkami związanymi z funduszem leśnym -

- mając na względzie: (1) postanowienia § 22 ust. 7 Zarządzenia nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym, mających związek z gospodarką leśną lub inną uprawnioną działalnością Lasów Państwowych, z uwzględnieniem zintegrowania tych przedsięwzięć z działalnością Lasów Państwowych w zakresie wspomagania administracji publicznej (znak sprawy: EI.770.3.2018), zwanego dalej Zarządzeniem nr 22/2017; (2) a także wystąpienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2018 r. i 4 czerwca 2018 r. oraz wystąpienia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 6 czerwca 2018 r., postanawiam, co następuje:

§  1. 
1.  W załączniku nr 3 do Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. w zadaniu ujętym pod pozycją nr 11: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1004 Zaklików - Borów" zmianie ulega kwota dofinansowania, która obecnie wynosi 346 000 zł.
2.  W załączniku nr 3 do Decyzji nr 73 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. w zadaniu ujętym pod pozycją 5: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany na odcinku od km 8+806 do km 14+417,30", zmianie ulega kwota dofinansowania, która obecnie wynosi 933 200 zł.
3.  Ze względu na rezygnację z realizacji zadania ujętego w załączniku nr 3 do Decyzji nr 328 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 grudnia 2017 r. pod pozycją 10: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2713L Zaklików - Borów", uruchomione zostaje do realizacji zadanie ujęte w załączniku nr 2 do Decyzji nr 74 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 kwietnia 2018 r. pod pozycją nr 6 z listy wniosków rezerwowych: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie", które dofinansowane zostaje kwotą 155 000 zł.
§  2. 
1.  Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 zobowiązuję Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowa Dęba do przygotowania projektu aneksu do porozumienia nr 50/2017 w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R Grębów - Stany na odcinku od km 8+806,00 do km 14+417,30" z dnia 25 lipca 2017 r.
2.  Stosownie do § 22 ust. 2 Zarządzenia nr 22/2017 zobowiązuję Nadleśniczego Nadleśnictwa Suchedniów do przygotowania projektu porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia publicznego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika ul. Zagórska w Suchedniowie".
§  3.  Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz.788 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.