Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

DECYZJA Nr 12
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 5), postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 4 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Sekretarz: pracownik Samodzielnego Wydziału Organizacyjnego.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Obsługę Komitetu sprawuje Samodzielny Wydział Organizacyjny.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.