Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 września 2019 r.

DECYZJA Nr 153/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 września 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10, 24 i 183 oraz z 2019 r. poz. 140) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 uchyla się pkt 6 i 7;
2)
w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Pawłowi Woźnemu:

a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

b) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych;";

3)
po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

"§ 5b. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Woźny:

1) koordynuje całość spraw dotyczących współpracy z Unią Europejską, w tym uczestniczy - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich, z wyłączeniem transpozycji prawa wtórnego Unii Europejskiej;

2) podpisuje - z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej - pisma związane z uzgadnianiem i negocjowaniem projektów umów międzynarodowych opracowanych z inicjatywy resortu obrony narodowej, a także z zawieraniem tych umów i ich ogłaszaniem.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.