Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.183

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 10 i 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Budżetowy;";

2) w § 2:
a) uchyla się pkt 1,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Wojciechowi

Skurkiewiczowi:

a) Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa,

b) Departament Spraw Socjalnych,

c) Departament Wojskowej Służby Zdrowia;",

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Markowi Łapińskiemu:

a) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

b) Departament Polityki Zbrojeniowej,

c) Biuro do Spraw Umów Offsetowych;",

d) uchyla się pkt 5;
3) uchyla się § 3;
4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

"§ 5a. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Marek Łapiński:

1) uczestniczy - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach:

a) Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,

b) Komitetu Offsetowego;

2) koordynuje w państwie - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - prace związane z Programem Mobilizacji Gospodarki".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.