Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 stycznia 2015 r.

DECYZJA Nr 13/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 stycznia 2015 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 5/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 13 i 112) w pkt 3 w ppkt 1:
1)
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) uczestniczenia - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,";

2)
po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

"aa) uczestniczenia - jako przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej - w posiedzeniach Komitetu Offsetowego,".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.