Dz.Urz.ABW.2018.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2018 r.

DECYZJA Nr 218
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie § 1 ust. 2 i § 4 ust. 2 oraz ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2003 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 935) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 185 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu służby w niektórych jednostkach i komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. Urz. ABW poz. 23, z 2014 r. poz. 7, z 2016 r. poz. 44 oraz z 2017 r. poz. 43) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Departamencie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego ABW z tym, że dla wyznaczonych funkcjonariuszy:

– Wydziału III godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby są 7:00 do 15:00 lub 14:00 do 22:00,

– Wydziału V godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby są 12:00 do 20:00,

– Wydziału IX godzinami rozpoczęcia i zakończenia służby są:

-- 6:00 do 14:00,

-- 14:00 do 22:00,".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.