Zmiana decyzji w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.79

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 63/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 3a i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 i z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 40) w § 7 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.