Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 201/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 grudnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2019 r.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 167/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 207) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.";

2) dotychczasowy załącznik oznacza się jako załącznik Nr 1 i dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 2
ParagrafWyszczególnienieBlokowana kwota wydatków (w zł)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2954 390 522
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka22 614 069
Rozdział 73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową22 614 069
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych22 614 069
Dział 750 Administracja publiczna3 422 300
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej3 422 300
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych2 622 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych1 300
4060Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń799 000
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości1 044 407
Rozdział 75503 Sądy wojskowe1 044 407
3030Różne wydatki na rzecz osób fizycznych19 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników45 443
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy261 229
4110Składki na ubezpieczenia społeczne30 000
4120Składki na Fundusz Pracy4 000
4170Wynagrodzenia bezosobowe107 000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego577 735
Dział 851 Ochrona zdrowia4 703 446
Rozdział 85195 Pozostała działalność4 431 386
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych3 218 800
4170Wynagrodzenia bezosobowe4 875
4280Zakup usług zdrowotnych1 160 000
4300Zakup usług pozostałych47 711
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego272 060
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne272 060
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego22 606 300
Rozdział 92118 Muzea22 606 300
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych22 606 300