Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.182

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2018 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 171) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1 i 2 do decyzji.";

2) dotychczasowy załącznik oznacza się jako Nr 1 oraz dodaje się załącznik Nr 2 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ParagrafWyszczególnienieBlokowana kwota wydatków

(w zł)

OGÓŁEM CZĘŚĆ 2911 592 000
Dział 803 Szkolnictwo wyższe21000
Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe21000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych21 000
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego11 571 000
Rozdział 92118 Muzea11 571 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych11 571 000