Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019. - OpenLEX

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2019 r.

DECYZJA Nr 205/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2019 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 8:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 166.671 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 153.384 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) fundusz nagród dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 184 tys. zł (rozdz. 75213);";

2)
w § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych upływa z dniem 31 maja 2019 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 29 marca 2019 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 20 grudnia 2019 r.";

3)
w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
4)
załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4724NCBCOZ ŻWSWW
7501 627 600-1 627 6000
750011 627 600-2 202 000-574 400
40202 270 0002 270 000
4050-1 650 000-1 650 000
40601 627 600-399 0001 228 600
4070-1 423 000-1 423 000
4300-1 000 000-1 000 000
75057574 400574 400
30701 000 0001 000 000
401024 40024 400
4050-370 000-370 000
4060-5 000-5 000
4070-75 000-75 000
752-57 350 972-1 334 0004 509 87738 413 330101 00060 000149 00097 705516 00010 474 512-4 363 548
752013 957 9543 957 954
30701 650 0001 650 000
40102 645 2892 645 289
4050304 023304 023
4060-841 358-841 358
4410200 000200 000
752025 350 8935 350 893
3070313 000313 000
40104 566 6284 566 628
4050369 415369 415
4060-65 150-65 150
4110167 000167 000
75203445 404445 404
3070-866 000-866 000
40101 266 0341 266 034
405040 45540 455
40604 9154 915
75206-1 583 304-9 5114 603 1993 010 384
30704 050 0004 050 000
4010-1 583 304554 200-1 029 104
405070 19970 199
4060-11 200-11 200
4110-60 000-60 000
4420-9 511-9 511
75207-541 898516 000-25 898
4010516 000516 000
4110-474 408-474 408
4120-67 490-67 490
75208-72 000-138 359-210 359
3070-37 000-37 000
401064 00064 000
4050-3 359-3 359
4110-62 000-62 000
4120-10 000-10 000
4170-14 000-14 000
4300-148 000-148 000
75213-28 869 182413 2944 920-28 450 968
3070-1 080-1 080
4010-27 617 411355 0006 000-27 256 411
405067 69467 694
40605 000-9 400-4 400
4110-902 552-902 552
4120-47 580-47 580
4300-584 000-584 000
4540277 361277 361
75216-45 000-70 000-120 166-235 166
3070-120 166-120 166
4110-39 000-39 000
4120-6 000-6 000
4280-70 000-70 000
75217-294 16410 474 51210 180 348
4010-130 164323 480193 316
4110-143 000133 984-9 016
4120-21 00010 574-10 426
430010 000 00010 000 000
47806 4746 474
75218-798 820-39 500-838 320
3070-500-500
4010-413 820-413 820
4110-337 000-337 000
4120-48 000-48 000
4270-39 000-39 000
75219-481 515101 00060 000149 000-171 515
4010-87 007101 00060 000149 000222 993
4110-339 508-339 508
4120-55 000-55 000
752-24 665 089-1 334 0004 314 45324 210 62697 7052 623 695
75220-16 158 737496 35621 856 00897 7056 291 332
3070-2 646 651-2 646 651
4010-13 953 1391 997 00024 747 248293 00013 084 109
405097 714-10 29587 419
4060-644-131 303-131 947
4110-1 133 813197 000-80 000-1 016 813
4120-1 071 785-1 071 785
4270-208 000-208 000
4300-1 500 000-1 500 000
4410-200 000-200 000
4420-105 000-105 000
75280-3 125 000-3 125 000
4300-3 125 000-3 125 000
75295-8 506 3521 791 0003 818 0972 354 618-542 637
2130-1 173 092-1 173 092
2810-565 643-565 643
2820-2 713 174-2 713 174
2830-1 161 502-1 161 502
2840-111 392-111 392
3070-2 205 603-2 205 603
4010-1 792 844-103 0002 175 2202 870 4543 149 830
4020114 0001 800 4391 914 439
4050-172 000-37 574114 859-94 715
4060-59 000-13 0604 469-67 591
41101 579 511-230 0001 349 511
4120-843 506-843 506
4300-145 1992 125 0001 979 801
2000-5 724 803-5 724 803
30001 000 000-37 000173 0001 136 000
4000-49 998 569-3 961 6004 546 87738 240 330101 00060 000149 00097 705516 00010 474 512225 255
Cz. 29-55 723 372-2 961 6004 509 87738 413 330101 00060 000149 00097 705516 00010 474 512-4 363 548
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§IUSKWDO RSZJW 4101WBE

Białystok

WBE

Bydgoszcz

WBE

Gdańsk

WBE

Katowice

WBE

Kielce

WBE

Kraków

752-3 407 00013 738 00078 597870 000-306 000-884 834-1 411 181182 000-56 500-325 0008 478 082
75204-3 407 000-3 407 000
4300-3 407 000-3 407 000
75213-1 008 130-1 008 130
4010116 270116 270
4060-24 400-24 400
4300-850 000-850 000
4410-100 000-100 000
4420-150 000-150 000
752161 086 727800 0001 886 727
30701 100 000800 0001 900 000
4010-13 273-13 273
7521813 738 00013 738 000
4010438 000438 000
4050300 000300 000
430013 000 00013 000 000
7521970 00070 000
401070 00070 000
7522011 76011 760
430011 76011 760
75295-11 760-306 000-884 834-1 411 181182 000-56 500-325 000-2 813 275
3020-1 000-1 000
3070-5 000-10 000-15 000
401010 00034 00051 43425 00010 00025 000155 434
4080-316 000-738 834-1 362 615157 000-7 000-350 000-2 617 449
4170-8 000-6 000-14 000
4280-4 000-4 000
4300-11 760-180 000-82 000-29 500-303 260
4410-5 000-7 000-12 000
4700-2 000-2 000
30001 100 000800 000-5 000-11 0001 884 000
4000-3 407 00013 738 000-1 021 40370 000-306 000-884 834-1 406 181182 000-45 500-325 0006 594 082
Cz. 29-3 407 00013 738 00078 597870 000-306 000-884 834-1 411 181182 000-56 500-325 0008 478 082
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§WBE

Lublin

WBE

Łódź

WBE

Olsztyn

WBE

Poznań

WBE

Rzeszów

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

WBE

Zielona Góra

75236 2669 000-655 000-674 000-194 400-825 000144 600-878 000-1 078 000-4 114 534
7529536 2669 000-655 000-674 000-194 400-825 000144 600-878 000-1 078 000-4 114 534
3070-23 921-23 921
401036 26619 00025 00031 00011 00045 00093 00033 00017 000310 266
4080-10 000-680 000-671 079-205 400-870 000-911 000-1 095 000-4 442 479
411051 60051 600
4300-10 000-10 000
400036 2669 000-655 000-674 000-194 400-825 000144 600-878 000-1 078 000-4 114 534
Cz. 2936 2669 000-655 000-674 000-194 400-825 000144 600-878 000-1 078 000-4 114 534
2000-5 724 803-5 724 803
30001 000 0001 063 000973 000-5 000-11 00003 020 000
4000-53 369 3039 785 4002 870 47437 636 330-399 400-1 649 834-1 112 581-598 295-607 50010 149 5122 704 803
Cz. 29-59 094 10610 785 4003 933 47438 609 330-399 400-1 649 834-1 117 581-598 295-618 50010 149 5120

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu resortu w 2019 r.

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe896 416
1.2270Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadaniax365 124*
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej zadań wykonywanych przez te uczelnie jako jednostki wojskowe75295298 041
Akademia Sztuki Wojennej34 500
Akademia Marynarki Wojennej29 000
Wojskowa Akademia Techniczna113715
Akademia Wojsk Lądowych82 026
Lotnicza Akademia Wojskowa38 800
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z kształceniem w uczelniach wojskowych studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi (pomoc niepełnosprawnym)7301470
Akademia Sztuki Wojennej48
Akademia Wojsk Lądowych5
Lotnicza Akademia Wojskowa17
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na realizację zadań związanych z obroną narodową - w części dotyczącej realizacji kursów i szkoleń7301545 500
Akademia Sztuki Wojennej10 451
Akademia Marynarki Wojennej5 626
Wojskowa Akademia Techniczna10 166
Akademia Wojsk Lądowych12 338
Lotnicza Akademia Wojskowa6 919
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (pomoc materialna)7301621 513
Akademia Sztuki Wojennej4 803
Akademia Marynarki Wojennej3 809
Wojskowa Akademia Techniczna9 360
Akademia Wojsk Lądowych1 165
Lotnicza Akademia Wojskowa2 376
2.2520Subwencja z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczegox488 464*
Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego - w części przypadającej na kształcenie studentów cywilnych73014209 066
Dotacja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych8 973
Akademia Sztuki Wojennej45 468
Akademia Marynarki Wojennej29 539
Wojskowa Akademia Techniczna105 448
Akademia Wojsk Lądowych15 386
Lotnicza Akademia Wojskowa22 198
Subwencja z budżetu otrzymywana przez uczelnię publiczną na utrzymanie potencjału dydaktycznego - w części przypadającej na kształcenie kandydatów i żołnierzy zawodowych73015259 797
Subwencja podmiotowa na podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych10 628
Akademia Sztuki Wojennej6 195
Akademia Marynarki Wojennej20 137
Wojskowa Akademia Techniczna146 869
Akademia Wojsk Lądowych54 245
Lotnicza Akademia Wojskowa32 696
Uniwersytet Medyczny w Łodzi10 283
3.2550Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kulturyx36 731
9211828 549
Muzeum Wojska Polskiego19 408
Muzeum Marynarki Wojennej3 248
Muzeum Wojsk Lądowych3 457
Muzeum Sił Powietrznych2 436
Wojskowy Instytut Wydawniczy921148 182
4.2570Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)752956 097
II.Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)2 056 942
1.2130Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe"752953 327
2.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752952 004
3.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom752954 287
4.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215107 500
5.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)75295176
6.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych RP (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)752951 400
7.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z pozyskaniem i wdrożeniem do Sił Zbrojnych RP Systemu "Wisła" (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)75295967
8.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)752952 910
9.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)752952 524
Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej2 146
Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego378
10.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195549
11.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)75222856 566
12.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla IGB - ZIOTP)752950
13.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO75295580
14.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)75001160
15.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego w formie wyższych kursów obronnych (Akademia Sztuki Wojennej)75295664
16.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia teoretycznego dla studentów cywilnych w ramach programu Legii Akademickiej7529511
17.2840Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania związanego z realizacją warsztatów pn. "IV LETNIA SZKOŁA CYBERBEZPIECZEŃSTWA"7529552
18.2430Dotacja z budżetu dla państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych)75204500 000
19.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla IGB - ZIOTP)75204137 013
20.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752959 976
21.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)7301573 156
Akademia Sztuki Wojennej3 692
Akademia Marynarki Wojennej10215
Wojskowa Akademia Techniczna22 779
Akademia Wojsk Lądowych4 804
Lotnicza Akademia Wojskowa31 666
22.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)85195140 389
- inwestycje budowlane99 380
- zakupy inwestycyjne41 009
23.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

Muzeum Wojska Polskiego

92118123 700 117 602
Muzeum Sił Powietrznych998
Muzeum Marynarki Wojennej5 100
24.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)7522230 000
25.6230Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)8519558 611
- inwestycje budowlane29 319
- zakupy inwestycyjne29 292
26.6430Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (dofinansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego oraz zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego)75295420
Ogółem (I +II)2 953 358
* W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).