Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.198

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

DECYZJA Nr 162/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 października 2019 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej" ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDGWDO RSZIWsp. SZOZŻWSKWSWWWBE

Gdańsk

WBE

Wrocław

752-67 919 9985 281 10016 000 00045 672 802250 000265 094386 99013 99250 0200
75201-3 308 8362 848 615-460 221
4010-3 249 8362 848 615-401 221
4040-59 000-59 000
75202-8 755 0356 719 775-2 035 260
4010-8 689 9356 719 775-1 970 160
4040-65 100-65 100
75203-3 353 0001 603 056-1 749 944
4010-3 256 0001 603 056-1 652 944
4040-97 000-97 000
75206-7 235 28361 100268 101-6 906 082
4010-6 581 83661 100250 654-6 270 082
4040-636 000-636 000
4110-15 27115 2710
4120-2 1762 1760
75207-705 000250 000-455 000
4010-705 000250 000-455 000
75208-68 59113 000-55 591
4010-68 59113 000-55 591
75213-637 031561 10033 162-42 769
4010-455 041561 10033 162139 221
4110-181 990-181 990
75216-1 150 00016 000 00014 850 000
30706 000 0006 000 000
4300-1 150 00010 000 0008 850 000
75217386 990386 990
408032 82432 824
4180354 166354 166
75218-265 094265 0940
4010-265 094265 0940
75219-477 000-477 000
4010-466 000-466 000
4040-11 000-11 000
75220-17 646 9182 626 71728 674 14913 653 948
4010-15 126 0831 445 40028 674 14914 993 466
4040-2 481 835-2 481 835
4110-34 000-34 000
4120-5 000-5 000
42101 150 0001 150 000
430031 31731 317
75295-25 468 2103169 1835 525 94413 99250 020-16 709 071
30702 000 0002 000 000
4010-4 384 1901 161 5004 005 69713 99250 020847 019
4020-2 878 4711 520 247-1 358 224
4040-549-549
411034 00034 000
41205 0005 000
4300-31 317-31 317
6430-18 205 000-18 205 000
755-158 925131 56527 3600
75503-158 925131 56527 3600
4010-1 9814 56527 36029 944
4050-156 944127 000-29 944
851-10 50010 5000
85156-10 50010 5000
4130-10 50010 5000
30002 000 0006 000 0008 000 000
4000-49 884 4233 412 66510 000 00045 700 162260 500265 094386 99013 99250 02010 205 000
6000-18 205 000-18 205 000
Cz. 29-68 089 4235 412 66516 000 00045 700 162260 500265 094386 99013 99250 0200