Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 119/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2019

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2019 Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 17, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 124.883 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 111.596 tys. zł, a na zapomogi 13.287 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724OZ ŻW
7501 650 000-1 650 0000
750011 650 000-1 700 000-50 000
4010200 000200 000
40202 100 0002 100 000
4050-4 000 000-4 000 000
40601 650 0001 650 000
7505750 00050 000
401050 00050 000
752-31 804 417-112 10510 311 71549 00018 635 90051 00032 50034 00076 5001 717 417-1 008 490
7520123 453 00023 453 000
307014 000 00014 000 000
40101 453 0001 453 000
41108 000 0008 000 000
75202-285 2247 339 0007 053 776
30705 000 0005 000 000
4010-238 7322 339 0002 100 268
4110-40 310-40 310
4120-6 182-6 182
75203-1 292 000-1 292 000
4010708 000708 000
4300-2 000 000-2 000 000
75206-65 300131 8002 217 5002 284 000
4010-55 000121 500217 500284 000
4110-9 0009 0002 000 0002 000 000
4120-1 3001 3000
752071 717 4171 717 417
4010258 000258 000
4580230 000230 000
46001 190 0001 190 000
461039 41739 417
7520832 00032 000
401032 00032 000
75213-24 357 367675 00049 000-23 633 367
4010-22 820 250600 50049 000-22 170 750
4060-3 200-3 200
4110-1 527 41768 000-1 459 417
4120-9 7009 7000
75219

75220

51 00032 50034 00076 500194 000
401051 00032 50034 00076 500194 000
-2 828 1653 857 465-17 657 600-16 628 300
4010-1 277 0003 605 66511 340 00013 668 665
4040-1 300 165-1 300 165
40608002 4003 200
4110-220 000220 000-10 000 000-10 000 000
4120-31 00031 0000
4300-19 000 000-19 000 000
75295-4 268 361-112 1055 615 4504 576 0005 810 984
2130-200 000-200 000
283077 84377 843
2840-77 843-77 843
30702 000 0002 000 000
4010-3 376 661-112 1054 836 2501 458 5002 805 984
4020-78 000136 500917 500976 000
4110-537 000562 00025 000
4120-76 70080 7004 000
4300200 000200 000
2000-200 000-200 000
300021 000 00021 000 000
4000-29 954 417-1 762 1 05103 11 71549 000-2 364 10051 00032 50034 00076 5001 717 417-21 808 490
Cz. 29-30 154 417-1 762 1 05103 11 71549 00018 635 90051 00032 50034 00076 5001 717 417-1 008 490
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§NCBCSWWSKWWBE

Białystok

WBE

Bydgoszcz

WBE

Gdańsk

WBE

Katowice

WBE

Kielce

WBE

Kraków

WBE

Lublin

752147 00070 500139 0005 00016 00022 00012 5005 00012 00011 500440 500
7521770 50070 500
401070 50070 500
75218139 000139 000
4010139 000139 000
75220147 000147 000
4010147 000147 000
752955 00016 00022 00012 5005 00012 00011 50084 000
40105 00016 00022 00012 5005 00012 00011 50084 000
4000147 00070 500139 0005 00016 00022 00012 5005 00012 00011 500440 500
Cz. 29147 00070 500139 0005 00016 00022 00012 5005 00012 00011 500440 500
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§WBE

Łódź

WBE

Olsztyn

WBE

Poznań

WBE

Rzeszów

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

WBE

Zielona Góra

7529 50013 00015 0005 500177 468295 06243 9608 500567 990
752959 50013 00015 0005 500177 468295 06243 9608 500567 990
40109 50013 00015 0005 500177 468277 57043 9608 500550 498
411015 31015 310
41202 1822 182
40009 50013 00015 0005 500177 468295 06243 9608 500567 990
Cz. 299 50013 00015 0005 500177 468295 06243 9608 500567 990
2000-200 000-200 000
300021 000 00021 000 000
4000-29 797 917-1 678 60510 465 71559 500-2 170 632368 06288 96047 50088 5001 728 917-20 800 000
Cz. 29-29 997 917-1 678 60510 465 71559 50018 829 368368 06288 96047 50088 5001 728 9170