Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 177/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) w załączniku Nr 4 "Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r." - ulegają zmianie limity o wartości określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDGWDO RSZIUIWsp. SZJW 4026JW 4101JW 4724
752693 59900-693 59900000
75201-6 000-6 000
4060-6 000-6 000
75202-224 067-224 067
4540-224 067-224 067
75204-235 522-693 599-929 121
4300-693 599-693 599
4540-235 522-235 522
75206-180 000-24 712-204 712
3020-5 468-5 468
3070-180 000-180 000
4210-15 205-15 205
4300-4 039-4 039
75208-34 938-34 938
4120-17 000-17 000
4170-17 938-17 938
752131 379 858-11 462-308 9581 059 438
3070-600-600
3250-2 232-2 232
401063 04263 042
4060-2 865 443-2 865 443
4170-9 230-9 230
4300-372 000-372 000
45404 245 9014 245 901
75216308 958-20 477134 712423 193
3070372 000134 712506 712
4010-63 042-63 042
4540-20 477-20 477
75218-13 133-13 133
4270-13 133-13 133
7521958 000-110 000302 157250 157
441058 00058 000
4420-110 000-110 000
4540302 157302 157
75220402 644467 677-58 000-249 690562 631
40603 5006 0009 500
4170-760-760
4210-249 690-249 690
4300399 904193 133-58 000535 037
4540268 544268 544
75295-450 737-356 244-24 000-52 467-883 448
2810-6 804-6 804
2820-684-684
2830-66 908-66 908
4170-9 037-9 037
4180-338 070-338 070
4300-347 207-52 467-399 674
4540-24 000-24 000
4890-38 271-38 271
2000-74 396-74 396
3000-600-2 232372 000-180 000129 244318 412
4000768 5952 232-372 000-693 599180 0000-129 2440-244 016
Cz. 29693 59900-693 59900000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2018 r.

liczba żołnierzy
Część/

Dzial/Rozdzial

WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
IWSZ
Cz. 29Obrona narodowa-00
Cz. 29Jednostki budżetowe-00
752Obrona narodowa00
75201Wojska Lądowe-40-40
75220Zabezpieczenie wojsk4040

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe559 077
1.2270Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadaniax306 404
x261 904
Akademia Sztuki Wojennej7529533 454
Wojskowa Akademia Techniczna93 043
Akademia Marynarki Wojennej24 848
Lotnicza Akademia Wojskowa36 237
Akademia Wojsk Lądowych74 322
2.2270Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)x44 500
Akademia Sztuki Wojennej8030210 429
Wojskowa Akademia Techniczna7 781
Akademia Marynarki Wojennej5 039
Lotnicza Akademia Wojskowa6 990
Akademia Wojsk Lądowych14 261
3.2520Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publicznąx210 531
Akademia Sztuki Wojennej803029 419
Wojskowa Akademia Techniczna100 909
Akademia Marynarki Wojennej14 895
Lotnicza Akademia Wojskowa27 949
Akademia Wojsk Lądowych48 349
Uniwersytet Medyczny w Łodzi9 010
xxOgółem uczelniex516 935
Akademia Sztuki Wojennej53 302
Wojskowa Akademia Techniczna201 733
Akademia Marynarki Wojennej44 782
Lotnicza Akademia Wojskowa71 176
Akademia Wojsk Lądowych136 932
Uniwersytet Medyczny w Łodzi9 010
4.2550Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kulturyx36 557
x28 633
Muzeum Wojska Polskiego9211819 036
Muzeum Marynarki Wojennej3 062
Muzeum Wojsk Lądowych4 094
Muzeum Sił Powietrznych2 441
Wojskowy Instytut Wydawniczy921147 924
5.2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostkek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)752955 585
II.Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)1 578 554
1.2130Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych"752953 590
2.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752953 178
3.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom752955 563
4.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215246 400
5.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)75295348
6.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)752951 466
7.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)752952 960
8.2830Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)752951 673
9.2830Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie ekspertyz na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)75295250
10.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195493
11.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)75222765 589
12.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)7529513
13.2840Dotacja celowa z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO75295590
14.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc)75295738
15.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)921181 500
16.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)75204122 086
17.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)x154 000
Akademia Sztuki Wojennej803027 479
Akademia Marynarki Wojennej39 086
Wojskowa Akademia Techniczna46 609
Akademia Wojsk Lądowych20 590
Lotnicza Akademia Wojskowa40 236
18.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)x125 286
- inwestycje budowlane8519581 846
- zakupy inwestycyjne43 440
19.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)x114 455
Muzeum Wojska Polskiego92118113 005
Muzeum Marynarki Wojennej1 450
20.6230Dotacj celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)x24 714
- inwestycje budowlane8519511 992
- zakupy inwestycyjne12 722
21.6310Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez gminę752953 367
22.6410Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości", jako zadania zlecone realizowane przez powiat75295295
Ogółem (I +II)2 137 631
* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).