Dz.Urz.MON.2018.184

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 159/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 142.429 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 130.349 tys. zł, a na zapomogi 12.080 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom samorządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 10 grudnia 2018 r., a termin dostarczania płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 21 grudnia 2018 r.";

3) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej