Dz.Urz.MON.2018.163

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2018 r.

DECYZJA Nr 137/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 136.970 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 124.890 tys. zł, a na zapomogi 12.080 tys. zł (rozdziały: 75001, 75213);";

2) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r. " - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r.

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DBDG MONDGWDO RSZIWsp. SZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724OZ ŻWSKW
7501 600 000-1 600 0000
750011 600 000-4 350 000-2 750 000
40201 500 0001 500 000
4050-3 100 000-3 100 000
40601 600 0001 600 000
4210-400 000-400 000
4260-150 000-150 000
4300-1 600 000-1 600 000
4420-600 000-600 000
750572 750 0002 750 000
43002 705 0002 705 000
443045 00045 000
752-59 939 995-1 499 0006 207 295-2 600 00039 077 2002 750 0001 000 0001 000 0003 004 5004 000 0007 000 0000
7520125 004 40025 004 400
405025 000 00025 000 000
40604 4004 400
752028 001 9008 001 900
40508 000 0008 000 000
40601 9001 900
75203-497 000-497 000
3070-2 000 000-2 000 000
40501 500 0001 500 000
40603 0003 000
75206-25 646 0001 500 000-3 450 000750 000-26 846 000
4050-25 646 0001 500 000-450 000-24 596 000
4210750 000750 000
4300-3 000 000-3 000 000
752074 000 0004 000 000
40504 000 0004 000 000
75208-2 000 000-2 000 000
4050-2 000 000-2 000 000
7521346 769 000292 470-2 600 00044 461 470
401031 500 00031 500 000
4050-27 000 000-1 100 000-28 100 000
406027 000 000-2 00026 998 000
4070-8 795 000-8 795 000
4110-630 000-630 000
4300-1 500 000-1 500 000
4410294 470294 470
454024 694 00024 694 000
75216-1 413 000-37 992-30 000-1 480 992
4170-30 000-30 000
4280-1 413 000-1 413 000
4300-37 992-37 992
752187 000 0007 000 000
40507 000 0007 000 000
752192 030 0001 000 0001 000 0003 004 5007 034 500
40502 000 0001 000 0001 000 0003 000 0007 000 000
40604 5004 500
417030 00030 000
75220-24 118 995-3 798 31010 053 892-17 863 413
4010-1 609 99515 000-1 594 995
4050-22 509 000-1 000 0005 000 000-18 509 000
4060900900
4300-2 798 3105 037 9922 239 682
75222-56 944 000-56 944 000
2840-56 944 000-56 944 000
75295-1 499 00011 626 1352 00010 129 135
40101 594 9951 594 995
4050-1 500 0004 000 0002 500 000
40601 000-15 7002 000-12 700
41105 416 8405 416 840
4120630 000630 000
851-200 000200 0000
85156-200 000200 0000
4130-200 000200 0000
2000-56 944 000-56 944 000
4000-1 595 995-3 099 0006 207 295-2 600 00039 277 2002 750 0001 000 0001 000 0003 004 5004 000 0007 000 00056 944 000
Cz. 29-58 539 995-3 099 0006 207 295-2 600 00039 277 2002 750 0001 000 0001 000 0003 004 5004 000 0007 000 0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe552 932
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadaniaX300 404
X255 904
Akademia Sztuki Wojennej7529533 454
1.2270Wojskowa Akademia Techniczna89 043
Akademia Marynarki Wojennej24 848
Lotnicza Akademia Wojskowa34 237
Akademia Wojsk Lądowych74 322
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną (na realizację kursów i szkoleń)8030244 500
2.2520Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publicznąX210 386
Akademia Sztuki Wojennej803029 176
Wojskowa Akademia Techniczna98 952
Akademia Marynarki Wojennej Lotnicza Akademia Wojskowa14 618 27 432
Akademia Wojsk Lądowych47 481
Uniwersytet Medyczny w Łodzi8 827
Departament Budżetowy*3 900
XXOgółem uczelnieX510 790
Akademia Sztuki Wojennej42 630
Wojskowa Akademia Techniczna187 995
Akademia Marynarki Wojennej39 466
Lotnicza Akademia Wojskowa61 669
Akademia Wojsk Lądowych121 803
Uniwersytet Medyczny w Łodzi8 827
Departament Budżetowy*3 900
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)44 500
3.2550Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kulturyX36 557
X28 633
Muzeum Wojska Polskiego9211819 036
Muzeum Marynarki Wojennej3 062
Muzeum Wojsk Lądowych4 094
Muzeum Sił Powietrznych2 441
Wojskowy Instytut Wydawniczy921147 924
4.2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)752955 585
II.Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)1 493 705
1.2130Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację programu "Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych" - zakupy wyposażenia752953 600
2.2130Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na sfinansowanie programu "Certyfikowane wojskowe klasy mundurowe" - zakupy umundurowania75295900
3.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom752956 800
4.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom7529510 000
5.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")75215104 900
6.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa)752951 200
7.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych)752952 500
8.2830Dotacja celowa z budżetu na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii)752952 960
9.2830Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie specjalistycznego szkolenia z zakresu medycyny lotniczej (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)752952 150
10.2830Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie ekspertyz na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)75295250
11.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)85195493
12.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla AMW)75222765 589
13.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)7529512
14.2840Dotacja celowa z budżetu państwa dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO75295590
15.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (Katedra Ad Hoc)752952 000
16.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięć związanych z obchodami 1 00 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (dotacja dla Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)921181 500
17.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)75204122 086
18.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752951 520
19.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

Akademia Sztuki Wojennej Akademia Marynarki Wojennej Wojskowa Akademia Techniczna Akademia Wojsk Lądowych Lotnicza Akademia Wojskowa

X

80302

154 000

7 833 36 680 46 608 20 715 42 164

20.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

- inwestycje budowlane

- zakupy inwestycyjne

X

85195

124 206

87 009 371) 197

21.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

(dotacja dla państwowych instytucji kultury)

Muzeum Wojska Polskiego Muzeum Marynarki Wojennej

X

92118

114 455

113 005 1 450

22.6230Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

- inwestycje budowlane

- zakupy inwestycyjne

X

85195

25 794

12 991 12 803

23.6410Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację programu "Ławka Niepodległości"752955 000
24.6430Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację programów: "Budowa strzelnic" i "Informatyczne zielone garnizony"7529541 200
Ogółem (I+II)2 046 637

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2163).