Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 81/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291) oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, 17, 30, 32, 52, 70 i 80) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2018 r." - ulegają zmianie wydatki, o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
2) załącznik Nr 5 "Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r." - otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2018 r.