Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.5.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 czerwca 1997 r.

UCHWAŁA Nr 340
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 23 czerwca 1997 r.
w sprawie zmiany decyzji

Na podstawie art. 50a § 1 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313, Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zmienia się decyzję Komisji Papierów Wartościowych w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji spółki "Małopolski Browar Strzelec" SA z siedzibą w Krakowie Nr RF-411-6/97-61/97 z dnia 19 czerwca 1997 r. w punkcie 7, w ten sposób, że punkt ten otrzymuje brzmienie:

7. Wyraża się zgodę na niepublikowanie w treści prospektu emisyjnego, o którym mowa w pkt. 5, następujących informacji:

- adresów zamieszkania członków Zarządu, Rady Nadzorczej emitenta oraz innych osób fizycznych sporządzających prospekt emisyjny, z wyjątkiem biegłych rewidentów,

- indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej emitenta,

- imienia i nazwiska: "Jacek Pszon" i zastąpienia go inicjałami: "J.P." oraz imienia i nazwiska: "Krzysztof Bachmiński" i zastąpienia go inicjałami: "K.B."

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.