Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2013.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 22 lutego 2013 r.
o zmianie zarządzenia Nr 27 z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki"

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 27 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 lutego 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki" (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 15, poz. 74 oraz z 2012 r. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy § 1 oznacza się jako § 1a;
2) dodaje się § 1w brzmieniu:

"§ 1. W zarządzeniu Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą "Centralny Ośrodek Informatyki" w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) dotychczasowe brzmienie § 2 oznacza się jako ust. 1;

2) dodaje się ust. 2 i 3 w następującym brzmieniu:

"2. Minister sprawuje nadzór nad działalnością COI, w szczególności poprzez kontrolę i ocenę działalności COI.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, prowadzona jest przez osoby upoważnione przez Ministra.";";

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.