Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2007.4.38

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 30 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, w § 1 w pkt 7 uchyla się lit. a.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 marca 2007 r.