Zm.: zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia plenarne Rady, Prezydium Rady, komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 marca 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 4 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia plenarne Rady, Prezydium Rady, komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników

Na podstawie art. 68 ust. 6 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), § 5 ust. 3 pkt 1 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 marca 1994 r. w sprawie nadania statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 33, poz. 120), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) w związku z § 3 ust. 3 Zarządzenia Nr 21 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wynagradzania członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Zarządzenia Nr 23 z dnia 17 września 2003 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wynagradzania członków Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 31 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdów i noclegów członkom Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywają się posiedzenia plenarne Rady, Prezydium Rady, Komisji Rady, Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz w sprawie wydatków związanych z obsługą finansową prac Rady Rolników, dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "koszty administracyjno-techniczne funkcjonowania Rady Rolników".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.